ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید محمودی، نازنین هنر پروران، (1398). مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(35)، 1-16. magiran.com/p2022610
, (2019). The Comparison of Sexual Issues in Employed Women and Housewives of Shiraz, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(35), 1-16. magiran.com/p2022610
ناهید محمودی، نازنین هنر پروران، مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 1398؛ 4(35): 1-16. magiran.com/p2022610
, The Comparison of Sexual Issues in Employed Women and Housewives of Shiraz, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2019; 4(35): 1-16. magiran.com/p2022610
ناهید محمودی، نازنین هنر پروران، "مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز"، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 4، شماره 35 (1398): 1-16. magiran.com/p2022610
, "The Comparison of Sexual Issues in Employed Women and Housewives of Shiraz", Journal of New Advances in Behavioral Sciences 4, no.35 (2019): 1-16. magiran.com/p2022610
ناهید محمودی، نازنین هنر پروران، (1398). 'مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز'، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(35)، صص.1-16. magiran.com/p2022610
, (2019). 'The Comparison of Sexual Issues in Employed Women and Housewives of Shiraz', Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(35), pp.1-16. magiran.com/p2022610
ناهید محمودی؛ نازنین هنر پروران. "مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز". مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4 ،35 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2022610
. "The Comparison of Sexual Issues in Employed Women and Housewives of Shiraz", Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4, 35, 2019, 1-16. magiran.com/p2022610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال