ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد مرادی، عباس صادقی، محمدحسین آدابی، علیرضا طهماسبی سروستانی، (1398). سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه)، مجله پژوهش های دانش زمین، 10(39)، 124-140. magiran.com/p2022660
Abbas Sadeghi, (2019). Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Asmari Formation in Jahangirabad section, North of the Zagros Basin, Iran (Kabir Kuh Anticline), Journal of Earth Science Researches, 10(39), 124-140. magiran.com/p2022660
فرزاد مرادی، عباس صادقی، محمدحسین آدابی، علیرضا طهماسبی سروستانی، سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه). مجله پژوهش های دانش زمین، 1398؛ 10(39): 124-140. magiran.com/p2022660
Abbas Sadeghi, Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Asmari Formation in Jahangirabad section, North of the Zagros Basin, Iran (Kabir Kuh Anticline), Journal of Earth Science Researches, 2019; 10(39): 124-140. magiran.com/p2022660
فرزاد مرادی، عباس صادقی، محمدحسین آدابی، علیرضا طهماسبی سروستانی، "سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه)"، مجله پژوهش های دانش زمین 10، شماره 39 (1398): 124-140. magiran.com/p2022660
Abbas Sadeghi, "Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Asmari Formation in Jahangirabad section, North of the Zagros Basin, Iran (Kabir Kuh Anticline)", Journal of Earth Science Researches 10, no.39 (2019): 124-140. magiran.com/p2022660
فرزاد مرادی، عباس صادقی، محمدحسین آدابی، علیرضا طهماسبی سروستانی، (1398). 'سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه)'، مجله پژوهش های دانش زمین، 10(39)، صص.124-140. magiran.com/p2022660
Abbas Sadeghi, (2019). 'Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Asmari Formation in Jahangirabad section, North of the Zagros Basin, Iran (Kabir Kuh Anticline)', Journal of Earth Science Researches, 10(39), pp.124-140. magiran.com/p2022660
فرزاد مرادی؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی. "سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه)". مجله پژوهش های دانش زمین، 10 ،39 ، 1398، 124-140. magiran.com/p2022660
Abbas Sadeghi. "Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Asmari Formation in Jahangirabad section, North of the Zagros Basin, Iran (Kabir Kuh Anticline)", Journal of Earth Science Researches, 10, 39, 2019, 124-140. magiran.com/p2022660
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال