ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا صفری مطلق، سجاد ابوالقاسمی، (1398). مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، فصلنامه گیاه پزشکی، 42(2)، 1-18. magiran.com/p2022756
M. R. Safari Motlagh , S. Abolghasemi, (2019). Biological control of crown rot disease of canola by isolates of Trichoderma in vitro and under greenhouse conditions, Journal of Plant Protection, 42(2), 1-18. magiran.com/p2022756
محمدرضا صفری مطلق، سجاد ابوالقاسمی، مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. فصلنامه گیاه پزشکی، 1398؛ 42(2): 1-18. magiran.com/p2022756
M. R. Safari Motlagh , S. Abolghasemi, Biological control of crown rot disease of canola by isolates of Trichoderma in vitro and under greenhouse conditions, Journal of Plant Protection, 2019; 42(2): 1-18. magiran.com/p2022756
محمدرضا صفری مطلق، سجاد ابوالقاسمی، "مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه"، فصلنامه گیاه پزشکی 42، شماره 2 (1398): 1-18. magiran.com/p2022756
M. R. Safari Motlagh , S. Abolghasemi, "Biological control of crown rot disease of canola by isolates of Trichoderma in vitro and under greenhouse conditions", Journal of Plant Protection 42, no.2 (2019): 1-18. magiran.com/p2022756
محمدرضا صفری مطلق، سجاد ابوالقاسمی، (1398). 'مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه'، فصلنامه گیاه پزشکی، 42(2)، صص.1-18. magiran.com/p2022756
M. R. Safari Motlagh , S. Abolghasemi, (2019). 'Biological control of crown rot disease of canola by isolates of Trichoderma in vitro and under greenhouse conditions', Journal of Plant Protection, 42(2), pp.1-18. magiran.com/p2022756
محمدرضا صفری مطلق؛ سجاد ابوالقاسمی. "مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه". فصلنامه گیاه پزشکی، 42 ،2 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2022756
M. R. Safari Motlagh ; S. Abolghasemi. "Biological control of crown rot disease of canola by isolates of Trichoderma in vitro and under greenhouse conditions", Journal of Plant Protection, 42, 2, 2019, 1-18. magiran.com/p2022756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال