ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود دارابی، ناصر رضاپور، سهیل موسی رضایی، (1398). بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ورامین)، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18(43)، 113-142. magiran.com/p2022944
Masoud Darabi, Naser Rezapour, Soheil Moses Rezaei, (2019). A Sociological Study on Social Service Centers Performance on Social participation (Case Study: Varamin), Strategic Studies On Youth and Sports, 18(43), 113-142. magiran.com/p2022944
مسعود دارابی، ناصر رضاپور، سهیل موسی رضایی، بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ورامین). فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1398؛ 18(43): 113-142. magiran.com/p2022944
Masoud Darabi, Naser Rezapour, Soheil Moses Rezaei, A Sociological Study on Social Service Centers Performance on Social participation (Case Study: Varamin), Strategic Studies On Youth and Sports, 2019; 18(43): 113-142. magiran.com/p2022944
مسعود دارابی، ناصر رضاپور، سهیل موسی رضایی، "بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ورامین)"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 18، شماره 43 (1398): 113-142. magiran.com/p2022944
Masoud Darabi, Naser Rezapour, Soheil Moses Rezaei, "A Sociological Study on Social Service Centers Performance on Social participation (Case Study: Varamin)", Strategic Studies On Youth and Sports 18, no.43 (2019): 113-142. magiran.com/p2022944
مسعود دارابی، ناصر رضاپور، سهیل موسی رضایی، (1398). 'بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ورامین)'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18(43)، صص.113-142. magiran.com/p2022944
Masoud Darabi, Naser Rezapour, Soheil Moses Rezaei, (2019). 'A Sociological Study on Social Service Centers Performance on Social participation (Case Study: Varamin)', Strategic Studies On Youth and Sports, 18(43), pp.113-142. magiran.com/p2022944
مسعود دارابی؛ ناصر رضاپور؛ سهیل موسی رضایی. "بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ورامین)". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18 ،43 ، 1398، 113-142. magiran.com/p2022944
Masoud Darabi; Naser Rezapour; Soheil Moses Rezaei. "A Sociological Study on Social Service Centers Performance on Social participation (Case Study: Varamin)", Strategic Studies On Youth and Sports, 18, 43, 2019, 113-142. magiran.com/p2022944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال