ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، ایمان مهرابی، (1398). مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی، فصلنامه دریا فنون، 6(2)، 83-94. magiran.com/p2023082
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, (2019). Sensitivity of the Oceanic Mixed Layer to the Surface Evaporation in the Presence of the Wind and Wave Forcing through the Large Eddy Simulation in the north Arabian Sea during Summer Monsoon, Marine Technology, 6(2), 83-94. magiran.com/p2023082
حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، ایمان مهرابی، مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی. فصلنامه دریا فنون، 1398؛ 6(2): 83-94. magiran.com/p2023082
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, Sensitivity of the Oceanic Mixed Layer to the Surface Evaporation in the Presence of the Wind and Wave Forcing through the Large Eddy Simulation in the north Arabian Sea during Summer Monsoon, Marine Technology, 2019; 6(2): 83-94. magiran.com/p2023082
حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، ایمان مهرابی، "مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی"، فصلنامه دریا فنون 6، شماره 2 (1398): 83-94. magiran.com/p2023082
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, "Sensitivity of the Oceanic Mixed Layer to the Surface Evaporation in the Presence of the Wind and Wave Forcing through the Large Eddy Simulation in the north Arabian Sea during Summer Monsoon", Marine Technology 6, no.2 (2019): 83-94. magiran.com/p2023082
حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، ایمان مهرابی، (1398). 'مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی'، فصلنامه دریا فنون، 6(2)، صص.83-94. magiran.com/p2023082
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, (2019). 'Sensitivity of the Oceanic Mixed Layer to the Surface Evaporation in the Presence of the Wind and Wave Forcing through the Large Eddy Simulation in the north Arabian Sea during Summer Monsoon', Marine Technology, 6(2), pp.83-94. magiran.com/p2023082
حسین ملکوتی؛ اسماعیل حسن زاده؛ مریم راه بانی؛ ایمان مهرابی. "مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی". فصلنامه دریا فنون، 6 ،2 ، 1398، 83-94. magiran.com/p2023082
Hossein Malakooti ; Smaeyl Hassanzadeh; Maryam Rahbani; Iman Mehraby. "Sensitivity of the Oceanic Mixed Layer to the Surface Evaporation in the Presence of the Wind and Wave Forcing through the Large Eddy Simulation in the north Arabian Sea during Summer Monsoon", Marine Technology, 6, 2, 2019, 83-94. magiran.com/p2023082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال