ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صمدی، هادی گورکی، رضا بیدکی، جلال دهقانی زاده، سید حسین رضوی، زهرا افکاری شهرستانی، (1396). مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه، نشریه اصول بهداشت روانی، 19(78)، 335-345. magiran.com/p2023822
Hossein Samadi, Hadi Georki, Reza Bidaki, Jalal Dehghanizadeh , Seyyed Hossein Razavi, Zahra Afkari Shahrestani, (2017). Comparison of the effectiveness of psychological intervention based on cognitive-behavioral modeling and mindfulness-based intervention on sport performance of shooters: Two months follow-up, Journal of Fundamentals of Mental Health, 19(78), 335-345. magiran.com/p2023822
حسین صمدی، هادی گورکی، رضا بیدکی، جلال دهقانی زاده، سید حسین رضوی، زهرا افکاری شهرستانی، مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه. نشریه اصول بهداشت روانی، 1396؛ 19(78): 335-345. magiran.com/p2023822
Hossein Samadi, Hadi Georki, Reza Bidaki, Jalal Dehghanizadeh , Seyyed Hossein Razavi, Zahra Afkari Shahrestani, Comparison of the effectiveness of psychological intervention based on cognitive-behavioral modeling and mindfulness-based intervention on sport performance of shooters: Two months follow-up, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2017; 19(78): 335-345. magiran.com/p2023822
حسین صمدی، هادی گورکی، رضا بیدکی، جلال دهقانی زاده، سید حسین رضوی، زهرا افکاری شهرستانی، "مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه"، نشریه اصول بهداشت روانی 19، شماره 78 (1396): 335-345. magiran.com/p2023822
Hossein Samadi, Hadi Georki, Reza Bidaki, Jalal Dehghanizadeh , Seyyed Hossein Razavi, Zahra Afkari Shahrestani, "Comparison of the effectiveness of psychological intervention based on cognitive-behavioral modeling and mindfulness-based intervention on sport performance of shooters: Two months follow-up", Journal of Fundamentals of Mental Health 19, no.78 (2017): 335-345. magiran.com/p2023822
حسین صمدی، هادی گورکی، رضا بیدکی، جلال دهقانی زاده، سید حسین رضوی، زهرا افکاری شهرستانی، (1396). 'مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه'، نشریه اصول بهداشت روانی، 19(78)، صص.335-345. magiran.com/p2023822
Hossein Samadi, Hadi Georki, Reza Bidaki, Jalal Dehghanizadeh , Seyyed Hossein Razavi, Zahra Afkari Shahrestani, (2017). 'Comparison of the effectiveness of psychological intervention based on cognitive-behavioral modeling and mindfulness-based intervention on sport performance of shooters: Two months follow-up', Journal of Fundamentals of Mental Health, 19(78), pp.335-345. magiran.com/p2023822
حسین صمدی؛ هادی گورکی؛ رضا بیدکی؛ جلال دهقانی زاده؛ سید حسین رضوی؛ زهرا افکاری شهرستانی. "مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه". نشریه اصول بهداشت روانی، 19 ،78 ، 1396، 335-345. magiran.com/p2023822
Hossein Samadi; Hadi Georki; Reza Bidaki; Jalal Dehghanizadeh ; Seyyed Hossein Razavi; Zahra Afkari Shahrestani. "Comparison of the effectiveness of psychological intervention based on cognitive-behavioral modeling and mindfulness-based intervention on sport performance of shooters: Two months follow-up", Journal of Fundamentals of Mental Health, 19, 78, 2017, 335-345. magiran.com/p2023822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال