ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جعفری، محمد فرزام، منصور مصداقی، فرشید معماریانی، (1398). تاثیر میزان حفاظت و نوع بهره برداری بر تنوع گونه ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(3)، 311-323. magiran.com/p2024244
Zahra Jafari, Mohammad Farzam , Mansour Mesdaghi, Farshid Memariani, (2019). The Effect of Conservation Rate and Types of Utilization on Species diversity and Flora Composition of Medicinal Plants in protected areas close to Golestan National Park, Journal of Natural Environment, 72(3), 311-323. magiran.com/p2024244
زهرا جعفری، محمد فرزام، منصور مصداقی، فرشید معماریانی، تاثیر میزان حفاظت و نوع بهره برداری بر تنوع گونه ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان. نشریه محیط زیست طبیعی، 1398؛ 72(3): 311-323. magiran.com/p2024244
Zahra Jafari, Mohammad Farzam , Mansour Mesdaghi, Farshid Memariani, The Effect of Conservation Rate and Types of Utilization on Species diversity and Flora Composition of Medicinal Plants in protected areas close to Golestan National Park, Journal of Natural Environment, 2019; 72(3): 311-323. magiran.com/p2024244
زهرا جعفری، محمد فرزام، منصور مصداقی، فرشید معماریانی، "تاثیر میزان حفاظت و نوع بهره برداری بر تنوع گونه ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان"، نشریه محیط زیست طبیعی 72، شماره 3 (1398): 311-323. magiran.com/p2024244
Zahra Jafari, Mohammad Farzam , Mansour Mesdaghi, Farshid Memariani, "The Effect of Conservation Rate and Types of Utilization on Species diversity and Flora Composition of Medicinal Plants in protected areas close to Golestan National Park", Journal of Natural Environment 72, no.3 (2019): 311-323. magiran.com/p2024244
زهرا جعفری، محمد فرزام، منصور مصداقی، فرشید معماریانی، (1398). 'تاثیر میزان حفاظت و نوع بهره برداری بر تنوع گونه ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان'، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(3)، صص.311-323. magiran.com/p2024244
Zahra Jafari, Mohammad Farzam , Mansour Mesdaghi, Farshid Memariani, (2019). 'The Effect of Conservation Rate and Types of Utilization on Species diversity and Flora Composition of Medicinal Plants in protected areas close to Golestan National Park', Journal of Natural Environment, 72(3), pp.311-323. magiran.com/p2024244
زهرا جعفری؛ محمد فرزام؛ منصور مصداقی؛ فرشید معماریانی. "تاثیر میزان حفاظت و نوع بهره برداری بر تنوع گونه ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان". نشریه محیط زیست طبیعی، 72 ،3 ، 1398، 311-323. magiran.com/p2024244
Zahra Jafari; Mohammad Farzam ; Mansour Mesdaghi; Farshid Memariani. "The Effect of Conservation Rate and Types of Utilization on Species diversity and Flora Composition of Medicinal Plants in protected areas close to Golestan National Park", Journal of Natural Environment, 72, 3, 2019, 311-323. magiran.com/p2024244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال