ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مارال سلطان زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، (1398). مطالعه ویژگی های شیمیایی و میکروبی پنیر کوارک پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(2)، 375-388. magiran.com/p2024296
Maral Soltanzadeh, Javad Hesari, Seyed Hadi Peighambardoust , (2019). Study of Chemical and Microbial Properties of Probiotic Quark Cheese Containing Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(2), 375-388. magiran.com/p2024296
مارال سلطان زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، مطالعه ویژگی های شیمیایی و میکروبی پنیر کوارک پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(2): 375-388. magiran.com/p2024296
Maral Soltanzadeh, Javad Hesari, Seyed Hadi Peighambardoust , Study of Chemical and Microbial Properties of Probiotic Quark Cheese Containing Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(2): 375-388. magiran.com/p2024296
مارال سلطان زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، "مطالعه ویژگی های شیمیایی و میکروبی پنیر کوارک پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 2 (1398): 375-388. magiran.com/p2024296
Maral Soltanzadeh, Javad Hesari, Seyed Hadi Peighambardoust , "Study of Chemical and Microbial Properties of Probiotic Quark Cheese Containing Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.2 (2019): 375-388. magiran.com/p2024296
مارال سلطان زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، (1398). 'مطالعه ویژگی های شیمیایی و میکروبی پنیر کوارک پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(2)، صص.375-388. magiran.com/p2024296
Maral Soltanzadeh, Javad Hesari, Seyed Hadi Peighambardoust , (2019). 'Study of Chemical and Microbial Properties of Probiotic Quark Cheese Containing Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(2), pp.375-388. magiran.com/p2024296
مارال سلطان زاده؛ جواد حصاری؛ سیدهادی پیغمبردوست. "مطالعه ویژگی های شیمیایی و میکروبی پنیر کوارک پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،2 ، 1398، 375-388. magiran.com/p2024296
Maral Soltanzadeh; Javad Hesari; Seyed Hadi Peighambardoust . "Study of Chemical and Microbial Properties of Probiotic Quark Cheese Containing Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 2, 2019, 375-388. magiran.com/p2024296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال