ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن فرزامی، ابوالفضل گلستانی، ایرج عجمی خیاوی، (1383). بررسی اثر کاتیونهای فلزی V5+، W6+، Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم کلوکاکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، 97. magiran.com/p202430
Bijan Farzami , Abolfazl Golestani, Iraj Ajami Khyavi, (2004). STUDY OF THE EFFECT OF ZN2+,W6+ AND V5+ ON INSULIN SECRETION AND GLUKOKINASE ACTIVATION OF PANCREATIC ISLETS OBTAINED FROM NORMAL AND DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), 97. magiran.com/p202430
بیژن فرزامی، ابوالفضل گلستانی، ایرج عجمی خیاوی، بررسی اثر کاتیونهای فلزی V5+، W6+، Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم کلوکاکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1383؛ 3(2): 97. magiran.com/p202430
Bijan Farzami , Abolfazl Golestani, Iraj Ajami Khyavi, STUDY OF THE EFFECT OF ZN2+,W6+ AND V5+ ON INSULIN SECRETION AND GLUKOKINASE ACTIVATION OF PANCREATIC ISLETS OBTAINED FROM NORMAL AND DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2004; 3(2): 97. magiran.com/p202430
بیژن فرزامی، ابوالفضل گلستانی، ایرج عجمی خیاوی، "بررسی اثر کاتیونهای فلزی V5+، W6+، Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم کلوکاکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 3، شماره 2 (1383): 97. magiran.com/p202430
Bijan Farzami , Abolfazl Golestani, Iraj Ajami Khyavi, "STUDY OF THE EFFECT OF ZN2+,W6+ AND V5+ ON INSULIN SECRETION AND GLUKOKINASE ACTIVATION OF PANCREATIC ISLETS OBTAINED FROM NORMAL AND DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 3, no.2 (2004): 97. magiran.com/p202430
بیژن فرزامی، ابوالفضل گلستانی، ایرج عجمی خیاوی، (1383). 'بررسی اثر کاتیونهای فلزی V5+، W6+، Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم کلوکاکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، صص.97. magiran.com/p202430
Bijan Farzami , Abolfazl Golestani, Iraj Ajami Khyavi, (2004). 'STUDY OF THE EFFECT OF ZN2+,W6+ AND V5+ ON INSULIN SECRETION AND GLUKOKINASE ACTIVATION OF PANCREATIC ISLETS OBTAINED FROM NORMAL AND DIABETIC RATS', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), pp.97. magiran.com/p202430
بیژن فرزامی؛ ابوالفضل گلستانی؛ ایرج عجمی خیاوی. "بررسی اثر کاتیونهای فلزی V5+، W6+، Zn2+ بر میزان ترشح انسولین و فعالیت آنزیم کلوکاکیناز در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی سالم و دیابتی". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3 ،2 ، 1383، 97. magiran.com/p202430
Bijan Farzami ; Abolfazl Golestani; Iraj Ajami Khyavi. "STUDY OF THE EFFECT OF ZN2+,W6+ AND V5+ ON INSULIN SECRETION AND GLUKOKINASE ACTIVATION OF PANCREATIC ISLETS OBTAINED FROM NORMAL AND DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3, 2, 2004, 97. magiran.com/p202430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال