ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، علیرضا شاکری، بابک شکری، (1398). ویژگی های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(2)، 255-262. magiran.com/p2024323
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohamadreza Dehghani Firozabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, (2019). Barrier and Structural Properties of Coated Trimethoxymethylsilane Layer on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(2), 255-262. magiran.com/p2024323
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، علیرضا شاکری، بابک شکری، ویژگی های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(2): 255-262. magiran.com/p2024323
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohamadreza Dehghani Firozabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, Barrier and Structural Properties of Coated Trimethoxymethylsilane Layer on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(2): 255-262. magiran.com/p2024323
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، علیرضا شاکری، بابک شکری، "ویژگی های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 2 (1398): 255-262. magiran.com/p2024323
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohamadreza Dehghani Firozabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, "Barrier and Structural Properties of Coated Trimethoxymethylsilane Layer on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.2 (2019): 255-262. magiran.com/p2024323
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، علیرضا شاکری، بابک شکری، (1398). 'ویژگی های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(2)، صص.255-262. magiran.com/p2024323
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohamadreza Dehghani Firozabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, (2019). 'Barrier and Structural Properties of Coated Trimethoxymethylsilane Layer on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(2), pp.255-262. magiran.com/p2024323
سمیه حیدری؛ احمدرضا سراییان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری. "ویژگی های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،2 ، 1398، 255-262. magiran.com/p2024323
Somayeh Heydari; Ahmad Reza Saraeyan ; Mohamadreza Dehghani Firozabadi; Alireza Shakeri; Babak Shokri. "Barrier and Structural Properties of Coated Trimethoxymethylsilane Layer on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 2, 2019, 255-262. magiran.com/p2024323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال