ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن محمدی گلنگش، کوپی مارال، علی بانی، (1398). توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، 129-141. magiran.com/p2024337
Mohsen Mohammadi Galangash , Koopi Mral, Ali Bani, (2019). Heavy metal accumulation capability in the shells of Cerastoderma lamarcki in the south west coast of the Caspian sea; Guilan province, Journal of Animan Researches, 32(2), 129-141. magiran.com/p2024337
محسن محمدی گلنگش، کوپی مارال، علی بانی، توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(2): 129-141. magiran.com/p2024337
Mohsen Mohammadi Galangash , Koopi Mral, Ali Bani, Heavy metal accumulation capability in the shells of Cerastoderma lamarcki in the south west coast of the Caspian sea; Guilan province, Journal of Animan Researches, 2019; 32(2): 129-141. magiran.com/p2024337
محسن محمدی گلنگش، کوپی مارال، علی بانی، "توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 2 (1398): 129-141. magiran.com/p2024337
Mohsen Mohammadi Galangash , Koopi Mral, Ali Bani, "Heavy metal accumulation capability in the shells of Cerastoderma lamarcki in the south west coast of the Caspian sea; Guilan province", Journal of Animan Researches 32, no.2 (2019): 129-141. magiran.com/p2024337
محسن محمدی گلنگش، کوپی مارال، علی بانی، (1398). 'توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، صص.129-141. magiran.com/p2024337
Mohsen Mohammadi Galangash , Koopi Mral, Ali Bani, (2019). 'Heavy metal accumulation capability in the shells of Cerastoderma lamarcki in the south west coast of the Caspian sea; Guilan province', Journal of Animan Researches, 32(2), pp.129-141. magiran.com/p2024337
محسن محمدی گلنگش؛ کوپی مارال؛ علی بانی. "توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،2 ، 1398، 129-141. magiran.com/p2024337
Mohsen Mohammadi Galangash ; Koopi Mral; Ali Bani. "Heavy metal accumulation capability in the shells of Cerastoderma lamarcki in the south west coast of the Caspian sea; Guilan province", Journal of Animan Researches, 32, 2, 2019, 129-141. magiran.com/p2024337
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال