ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهرداد کسایی، سیده نگین کسایی، (1398). اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، 142-154. magiran.com/p2024338
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, (2019). Effect of Trigonella Foenum Graecum.L on Serum Profile in High Cholesterol Fed Rats and its Comparison with Atorvastatin, Journal of Animan Researches, 32(2), 142-154. magiran.com/p2024338
سید مهرداد کسایی، سیده نگین کسایی، اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(2): 142-154. magiran.com/p2024338
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, Effect of Trigonella Foenum Graecum.L on Serum Profile in High Cholesterol Fed Rats and its Comparison with Atorvastatin, Journal of Animan Researches, 2019; 32(2): 142-154. magiran.com/p2024338
سید مهرداد کسایی، سیده نگین کسایی، "اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 2 (1398): 142-154. magiran.com/p2024338
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, "Effect of Trigonella Foenum Graecum.L on Serum Profile in High Cholesterol Fed Rats and its Comparison with Atorvastatin", Journal of Animan Researches 32, no.2 (2019): 142-154. magiran.com/p2024338
سید مهرداد کسایی، سیده نگین کسایی، (1398). 'اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، صص.142-154. magiran.com/p2024338
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, (2019). 'Effect of Trigonella Foenum Graecum.L on Serum Profile in High Cholesterol Fed Rats and its Comparison with Atorvastatin', Journal of Animan Researches, 32(2), pp.142-154. magiran.com/p2024338
سید مهرداد کسایی؛ سیده نگین کسایی. "اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،2 ، 1398، 142-154. magiran.com/p2024338
Seyed Mehrdad Kassaee ; Seyedeh Negin Kassaee. "Effect of Trigonella Foenum Graecum.L on Serum Profile in High Cholesterol Fed Rats and its Comparison with Atorvastatin", Journal of Animan Researches, 32, 2, 2019, 142-154. magiran.com/p2024338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال