ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه چهاربرجی، رقیه صفری، علی جافر، محمدرضا ایمان پور، (1398). اثر اسانس نعناع بر کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، 175-185. magiran.com/p2024341
Masumeh Chaharborji, Mohamadreza Imanpour, Roghieh Safari , Ali Jafar, (2019). Effect of spearmint essential on reducing stress during transportation of common carp (Cyrpinus carpio), Journal of Animan Researches, 32(2), 175-185. magiran.com/p2024341
معصومه چهاربرجی، رقیه صفری، علی جافر، محمدرضا ایمان پور، اثر اسانس نعناع بر کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(2): 175-185. magiran.com/p2024341
Masumeh Chaharborji, Mohamadreza Imanpour, Roghieh Safari , Ali Jafar, Effect of spearmint essential on reducing stress during transportation of common carp (Cyrpinus carpio), Journal of Animan Researches, 2019; 32(2): 175-185. magiran.com/p2024341
معصومه چهاربرجی، رقیه صفری، علی جافر، محمدرضا ایمان پور، "اثر اسانس نعناع بر کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 2 (1398): 175-185. magiran.com/p2024341
Masumeh Chaharborji, Mohamadreza Imanpour, Roghieh Safari , Ali Jafar, "Effect of spearmint essential on reducing stress during transportation of common carp (Cyrpinus carpio)", Journal of Animan Researches 32, no.2 (2019): 175-185. magiran.com/p2024341
معصومه چهاربرجی، رقیه صفری، علی جافر، محمدرضا ایمان پور، (1398). 'اثر اسانس نعناع بر کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، صص.175-185. magiran.com/p2024341
Masumeh Chaharborji, Mohamadreza Imanpour, Roghieh Safari , Ali Jafar, (2019). 'Effect of spearmint essential on reducing stress during transportation of common carp (Cyrpinus carpio)', Journal of Animan Researches, 32(2), pp.175-185. magiran.com/p2024341
معصومه چهاربرجی؛ رقیه صفری؛ علی جافر؛ محمدرضا ایمان پور. "اثر اسانس نعناع بر کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،2 ، 1398، 175-185. magiran.com/p2024341
Masumeh Chaharborji; Mohamadreza Imanpour; Roghieh Safari ; Ali Jafar. "Effect of spearmint essential on reducing stress during transportation of common carp (Cyrpinus carpio)", Journal of Animan Researches, 32, 2, 2019, 175-185. magiran.com/p2024341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال