ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده رسولی، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، رضا حاجی حسینی، اتوسا وزیری، زهرا موسوی، ماریا فروتن راد، سمانه اوتادی، (1398). بررسی فعالیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آب تهی شده از دوتریوم و اسانس نعنا بر روی آسیب ریوی ناشی از CLP، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، 186-196. magiran.com/p2024342
Azadeh Rasooli, Faezeh Fatemi , Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Reza Hajihosseini, Atoosa Vaziri, Zahra Mosavi, Maria Foroutanrad, Samaneh Otadi, (2019). Considering the anti-inflammatory and antioxidant activities of DDW and Mentha longifolia E.O on pulmonary damage induced by CLP, Journal of Animan Researches, 32(2), 186-196. magiran.com/p2024342
آزاده رسولی، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، رضا حاجی حسینی، اتوسا وزیری، زهرا موسوی، ماریا فروتن راد، سمانه اوتادی، بررسی فعالیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آب تهی شده از دوتریوم و اسانس نعنا بر روی آسیب ریوی ناشی از CLP. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(2): 186-196. magiran.com/p2024342
Azadeh Rasooli, Faezeh Fatemi , Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Reza Hajihosseini, Atoosa Vaziri, Zahra Mosavi, Maria Foroutanrad, Samaneh Otadi, Considering the anti-inflammatory and antioxidant activities of DDW and Mentha longifolia E.O on pulmonary damage induced by CLP, Journal of Animan Researches, 2019; 32(2): 186-196. magiran.com/p2024342
آزاده رسولی، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، رضا حاجی حسینی، اتوسا وزیری، زهرا موسوی، ماریا فروتن راد، سمانه اوتادی، "بررسی فعالیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آب تهی شده از دوتریوم و اسانس نعنا بر روی آسیب ریوی ناشی از CLP"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 2 (1398): 186-196. magiran.com/p2024342
Azadeh Rasooli, Faezeh Fatemi , Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Reza Hajihosseini, Atoosa Vaziri, Zahra Mosavi, Maria Foroutanrad, Samaneh Otadi, "Considering the anti-inflammatory and antioxidant activities of DDW and Mentha longifolia E.O on pulmonary damage induced by CLP", Journal of Animan Researches 32, no.2 (2019): 186-196. magiran.com/p2024342
آزاده رسولی، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، رضا حاجی حسینی، اتوسا وزیری، زهرا موسوی، ماریا فروتن راد، سمانه اوتادی، (1398). 'بررسی فعالیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آب تهی شده از دوتریوم و اسانس نعنا بر روی آسیب ریوی ناشی از CLP'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، صص.186-196. magiran.com/p2024342
Azadeh Rasooli, Faezeh Fatemi , Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Reza Hajihosseini, Atoosa Vaziri, Zahra Mosavi, Maria Foroutanrad, Samaneh Otadi, (2019). 'Considering the anti-inflammatory and antioxidant activities of DDW and Mentha longifolia E.O on pulmonary damage induced by CLP', Journal of Animan Researches, 32(2), pp.186-196. magiran.com/p2024342
آزاده رسولی؛ فائزه فاطمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ رضا حاجی حسینی؛ اتوسا وزیری؛ زهرا موسوی؛ ماریا فروتن راد؛ سمانه اوتادی. "بررسی فعالیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آب تهی شده از دوتریوم و اسانس نعنا بر روی آسیب ریوی ناشی از CLP". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،2 ، 1398، 186-196. magiran.com/p2024342
Azadeh Rasooli; Faezeh Fatemi ; Mohammad Reza Mohammadi Malayeri; Reza Hajihosseini; Atoosa Vaziri; Zahra Mosavi; Maria Foroutanrad; Samaneh Otadi. "Considering the anti-inflammatory and antioxidant activities of DDW and Mentha longifolia E.O on pulmonary damage induced by CLP", Journal of Animan Researches, 32, 2, 2019, 186-196. magiran.com/p2024342
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال