ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین سلامات، (1398). زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، 106-117. magiran.com/p2024343
Negin Salamat , (2019). Reproductive biology of the octocoral, Plumarella flabellata, from the artificial habitats of the Persian Gulf, Journal of Animan Researches, 32(2), 106-117. magiran.com/p2024343
نگین سلامات، زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(2): 106-117. magiran.com/p2024343
Negin Salamat , Reproductive biology of the octocoral, Plumarella flabellata, from the artificial habitats of the Persian Gulf, Journal of Animan Researches, 2019; 32(2): 106-117. magiran.com/p2024343
نگین سلامات، "زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 2 (1398): 106-117. magiran.com/p2024343
Negin Salamat , "Reproductive biology of the octocoral, Plumarella flabellata, from the artificial habitats of the Persian Gulf", Journal of Animan Researches 32, no.2 (2019): 106-117. magiran.com/p2024343
نگین سلامات، (1398). 'زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(2)، صص.106-117. magiran.com/p2024343
Negin Salamat , (2019). 'Reproductive biology of the octocoral, Plumarella flabellata, from the artificial habitats of the Persian Gulf', Journal of Animan Researches, 32(2), pp.106-117. magiran.com/p2024343
نگین سلامات. "زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،2 ، 1398، 106-117. magiran.com/p2024343
Negin Salamat . "Reproductive biology of the octocoral, Plumarella flabellata, from the artificial habitats of the Persian Gulf", Journal of Animan Researches, 32, 2, 2019, 106-117. magiran.com/p2024343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال