ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پدیده قائلی، محمدزمان کامکار، مژده مصباحی، سیمین دشتی خویدکی، اسماعیل شاهسوند، مجید صادقی، (1383). مقایسه آثار درمان هشت هفته ای با فلوکستین و ایمی پرامین بر قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به افسردگی، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، 155. magiran.com/p202437
Padideh Ghaeli , Mohammad Zaman Kamkar, Mojdeh Mesbahi, Simin Dashti Khoydaki, Esmaeil Shahsavand, Majid Sadeghi, (2004). COMPARING THE EFFECTS OF 8- WEEK TREATMENT WITH FLUOXETIN AND IMIPRAMINE ON FASTING BLOOD GLUCOSE IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION DISORDER, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), 155. magiran.com/p202437
پدیده قائلی، محمدزمان کامکار، مژده مصباحی، سیمین دشتی خویدکی، اسماعیل شاهسوند، مجید صادقی، مقایسه آثار درمان هشت هفته ای با فلوکستین و ایمی پرامین بر قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به افسردگی. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1383؛ 3(2): 155. magiran.com/p202437
Padideh Ghaeli , Mohammad Zaman Kamkar, Mojdeh Mesbahi, Simin Dashti Khoydaki, Esmaeil Shahsavand, Majid Sadeghi, COMPARING THE EFFECTS OF 8- WEEK TREATMENT WITH FLUOXETIN AND IMIPRAMINE ON FASTING BLOOD GLUCOSE IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION DISORDER, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2004; 3(2): 155. magiran.com/p202437
پدیده قائلی، محمدزمان کامکار، مژده مصباحی، سیمین دشتی خویدکی، اسماعیل شاهسوند، مجید صادقی، "مقایسه آثار درمان هشت هفته ای با فلوکستین و ایمی پرامین بر قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به افسردگی"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 3، شماره 2 (1383): 155. magiran.com/p202437
Padideh Ghaeli , Mohammad Zaman Kamkar, Mojdeh Mesbahi, Simin Dashti Khoydaki, Esmaeil Shahsavand, Majid Sadeghi, "COMPARING THE EFFECTS OF 8- WEEK TREATMENT WITH FLUOXETIN AND IMIPRAMINE ON FASTING BLOOD GLUCOSE IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION DISORDER", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 3, no.2 (2004): 155. magiran.com/p202437
پدیده قائلی، محمدزمان کامکار، مژده مصباحی، سیمین دشتی خویدکی، اسماعیل شاهسوند، مجید صادقی، (1383). 'مقایسه آثار درمان هشت هفته ای با فلوکستین و ایمی پرامین بر قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به افسردگی'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، صص.155. magiran.com/p202437
Padideh Ghaeli , Mohammad Zaman Kamkar, Mojdeh Mesbahi, Simin Dashti Khoydaki, Esmaeil Shahsavand, Majid Sadeghi, (2004). 'COMPARING THE EFFECTS OF 8- WEEK TREATMENT WITH FLUOXETIN AND IMIPRAMINE ON FASTING BLOOD GLUCOSE IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION DISORDER', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), pp.155. magiran.com/p202437
پدیده قائلی؛ محمدزمان کامکار؛ مژده مصباحی؛ سیمین دشتی خویدکی؛ اسماعیل شاهسوند؛ مجید صادقی. "مقایسه آثار درمان هشت هفته ای با فلوکستین و ایمی پرامین بر قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به افسردگی". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3 ،2 ، 1383، 155. magiran.com/p202437
Padideh Ghaeli ; Mohammad Zaman Kamkar; Mojdeh Mesbahi; Simin Dashti Khoydaki; Esmaeil Shahsavand; Majid Sadeghi. "COMPARING THE EFFECTS OF 8- WEEK TREATMENT WITH FLUOXETIN AND IMIPRAMINE ON FASTING BLOOD GLUCOSE IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION DISORDER", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3, 2, 2004, 155. magiran.com/p202437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال