ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سمرقندی، قربان عسگری، رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، حسین فرجی، مجتبی مرادی، ابوالفضل عرب ، (1398). کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آنتی‫ بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم جذب و ترمودینامیک، مجله سلامت و بهداشت، 10(3)، 270-286. magiran.com/p2024372
MR Samarghandi, G Asgari, R Shokoohi, A Dargahi, H Faraji, A Arabkouhsar, M Moradi, (2019). Efficiency of Saccharomyces Cerevisiae in Ceftriaxone Removal from Aquatic Environments: Kinetic, Isotherm of Absorption and Thermodynamics Study, Journal of Health, 10(3), 270-286. magiran.com/p2024372
محمدرضا سمرقندی، قربان عسگری، رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، حسین فرجی، مجتبی مرادی، ابوالفضل عرب ، کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آنتی‫ بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم جذب و ترمودینامیک. مجله سلامت و بهداشت، 1398؛ 10(3): 270-286. magiran.com/p2024372
MR Samarghandi, G Asgari, R Shokoohi, A Dargahi, H Faraji, A Arabkouhsar, M Moradi, Efficiency of Saccharomyces Cerevisiae in Ceftriaxone Removal from Aquatic Environments: Kinetic, Isotherm of Absorption and Thermodynamics Study, Journal of Health, 2019; 10(3): 270-286. magiran.com/p2024372
محمدرضا سمرقندی، قربان عسگری، رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، حسین فرجی، مجتبی مرادی، ابوالفضل عرب ، "کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آنتی‫ بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم جذب و ترمودینامیک"، مجله سلامت و بهداشت 10، شماره 3 (1398): 270-286. magiran.com/p2024372
MR Samarghandi, G Asgari, R Shokoohi, A Dargahi, H Faraji, A Arabkouhsar, M Moradi, "Efficiency of Saccharomyces Cerevisiae in Ceftriaxone Removal from Aquatic Environments: Kinetic, Isotherm of Absorption and Thermodynamics Study", Journal of Health 10, no.3 (2019): 270-286. magiran.com/p2024372
محمدرضا سمرقندی، قربان عسگری، رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، حسین فرجی، مجتبی مرادی، ابوالفضل عرب ، (1398). 'کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آنتی‫ بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم جذب و ترمودینامیک'، مجله سلامت و بهداشت، 10(3)، صص.270-286. magiran.com/p2024372
MR Samarghandi, G Asgari, R Shokoohi, A Dargahi, H Faraji, A Arabkouhsar, M Moradi, (2019). 'Efficiency of Saccharomyces Cerevisiae in Ceftriaxone Removal from Aquatic Environments: Kinetic, Isotherm of Absorption and Thermodynamics Study', Journal of Health, 10(3), pp.270-286. magiran.com/p2024372
محمدرضا سمرقندی؛ قربان عسگری؛ رضا شکوهی؛ عبدالله درگاهی؛ حسین فرجی؛ مجتبی مرادی؛ ابوالفضل عرب . "کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آنتی‫ بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم جذب و ترمودینامیک". مجله سلامت و بهداشت، 10 ،3 ، 1398، 270-286. magiran.com/p2024372
MR Samarghandi; G Asgari; R Shokoohi; A Dargahi; H Faraji; A Arabkouhsar; M Moradi. "Efficiency of Saccharomyces Cerevisiae in Ceftriaxone Removal from Aquatic Environments: Kinetic, Isotherm of Absorption and Thermodynamics Study", Journal of Health, 10, 3, 2019, 270-286. magiran.com/p2024372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال