ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد شریفی، سید هادی موسوی، باقر لاریجانی، (1383). بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین (ACE) در رت دیابتی شده، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، 195. magiran.com/p202442
Ali Mohammad Sharifi , Seyed Hadi Mousavi, Bagher Larijani, (2004). EFFECT OF INSULIN ON LOCAL AND TISSUE ACE ACTIVITY IN DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), 195. magiran.com/p202442
علی محمد شریفی، سید هادی موسوی، باقر لاریجانی، بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین (ACE) در رت دیابتی شده. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1383؛ 3(2): 195. magiran.com/p202442
Ali Mohammad Sharifi , Seyed Hadi Mousavi, Bagher Larijani, EFFECT OF INSULIN ON LOCAL AND TISSUE ACE ACTIVITY IN DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2004; 3(2): 195. magiran.com/p202442
علی محمد شریفی، سید هادی موسوی، باقر لاریجانی، "بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین (ACE) در رت دیابتی شده"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 3، شماره 2 (1383): 195. magiran.com/p202442
Ali Mohammad Sharifi , Seyed Hadi Mousavi, Bagher Larijani, "EFFECT OF INSULIN ON LOCAL AND TISSUE ACE ACTIVITY IN DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 3, no.2 (2004): 195. magiran.com/p202442
علی محمد شریفی، سید هادی موسوی، باقر لاریجانی، (1383). 'بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین (ACE) در رت دیابتی شده'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، صص.195. magiran.com/p202442
Ali Mohammad Sharifi , Seyed Hadi Mousavi, Bagher Larijani, (2004). 'EFFECT OF INSULIN ON LOCAL AND TISSUE ACE ACTIVITY IN DIABETIC RATS', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), pp.195. magiran.com/p202442
علی محمد شریفی؛ سید هادی موسوی؛ باقر لاریجانی. "بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین (ACE) در رت دیابتی شده". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3 ،2 ، 1383، 195. magiran.com/p202442
Ali Mohammad Sharifi ; Seyed Hadi Mousavi; Bagher Larijani. "EFFECT OF INSULIN ON LOCAL AND TISSUE ACE ACTIVITY IN DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3, 2, 2004, 195. magiran.com/p202442
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال