ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فلاح حسینی، باقر لاریجانی، حسین فخرزاده، بیتا رجبی پور، شاهین آخوندزاده، طیبه تولیت، رامین حشمت، (1383). کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روی چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، 201. magiran.com/p202443
Hasan Fallah Huseini , Bagher Larijani, Hossein Fakhrzadeh, Bita Radjabipour, Skahin Akhondzadeh, Taiebeh Toliat, Ramin Heshmat, (2004). THE CLINICAL TRIAL OF SILYBUM MARIANUM SEED EXTRACT (SILYMARIN), Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), 201. magiran.com/p202443
حسن فلاح حسینی، باقر لاریجانی، حسین فخرزاده، بیتا رجبی پور، شاهین آخوندزاده، طیبه تولیت، رامین حشمت، کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روی چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1383؛ 3(2): 201. magiran.com/p202443
Hasan Fallah Huseini , Bagher Larijani, Hossein Fakhrzadeh, Bita Radjabipour, Skahin Akhondzadeh, Taiebeh Toliat, Ramin Heshmat, THE CLINICAL TRIAL OF SILYBUM MARIANUM SEED EXTRACT (SILYMARIN), Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2004; 3(2): 201. magiran.com/p202443
حسن فلاح حسینی، باقر لاریجانی، حسین فخرزاده، بیتا رجبی پور، شاهین آخوندزاده، طیبه تولیت، رامین حشمت، "کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روی چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 3، شماره 2 (1383): 201. magiran.com/p202443
Hasan Fallah Huseini , Bagher Larijani, Hossein Fakhrzadeh, Bita Radjabipour, Skahin Akhondzadeh, Taiebeh Toliat, Ramin Heshmat, "THE CLINICAL TRIAL OF SILYBUM MARIANUM SEED EXTRACT (SILYMARIN)", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 3, no.2 (2004): 201. magiran.com/p202443
حسن فلاح حسینی، باقر لاریجانی، حسین فخرزاده، بیتا رجبی پور، شاهین آخوندزاده، طیبه تولیت، رامین حشمت، (1383). 'کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روی چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3(2)، صص.201. magiran.com/p202443
Hasan Fallah Huseini , Bagher Larijani, Hossein Fakhrzadeh, Bita Radjabipour, Skahin Akhondzadeh, Taiebeh Toliat, Ramin Heshmat, (2004). 'THE CLINICAL TRIAL OF SILYBUM MARIANUM SEED EXTRACT (SILYMARIN)', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3(2), pp.201. magiran.com/p202443
حسن فلاح حسینی؛ باقر لاریجانی؛ حسین فخرزاده؛ بیتا رجبی پور؛ شاهین آخوندزاده؛ طیبه تولیت؛ رامین حشمت. "کارآزمایی بالینی تاثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روی چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 3 ،2 ، 1383، 201. magiran.com/p202443
Hasan Fallah Huseini ; Bagher Larijani; Hossein Fakhrzadeh; Bita Radjabipour; Skahin Akhondzadeh; Taiebeh Toliat; Ramin Heshmat. "THE CLINICAL TRIAL OF SILYBUM MARIANUM SEED EXTRACT (SILYMARIN)", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 3, 2, 2004, 201. magiran.com/p202443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال