ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین شجاعی باغینی، رضا جهانشاهی، سپیده مالی، (1398). ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(21)، 111-130. magiran.com/p2024455
Simin Shojaei Baghini, Reza Jahanshahi , Sepideh Mali, (2019). Evaluating the trace elements contamination and corrosive potential in the groundwater of south and southwest of Sirjan city, Iran, Journal of Natural environment hazards, 8(21), 111-130. magiran.com/p2024455
سیمین شجاعی باغینی، رضا جهانشاهی، سپیده مالی، ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(21): 111-130. magiran.com/p2024455
Simin Shojaei Baghini, Reza Jahanshahi , Sepideh Mali, Evaluating the trace elements contamination and corrosive potential in the groundwater of south and southwest of Sirjan city, Iran, Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(21): 111-130. magiran.com/p2024455
سیمین شجاعی باغینی، رضا جهانشاهی، سپیده مالی، "ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 21 (1398): 111-130. magiran.com/p2024455
Simin Shojaei Baghini, Reza Jahanshahi , Sepideh Mali, "Evaluating the trace elements contamination and corrosive potential in the groundwater of south and southwest of Sirjan city, Iran", Journal of Natural environment hazards 8, no.21 (2019): 111-130. magiran.com/p2024455
سیمین شجاعی باغینی، رضا جهانشاهی، سپیده مالی، (1398). 'ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(21)، صص.111-130. magiran.com/p2024455
Simin Shojaei Baghini, Reza Jahanshahi , Sepideh Mali, (2019). 'Evaluating the trace elements contamination and corrosive potential in the groundwater of south and southwest of Sirjan city, Iran', Journal of Natural environment hazards, 8(21), pp.111-130. magiran.com/p2024455
سیمین شجاعی باغینی؛ رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی. "ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،21 ، 1398، 111-130. magiran.com/p2024455
Simin Shojaei Baghini; Reza Jahanshahi ; Sepideh Mali. "Evaluating the trace elements contamination and corrosive potential in the groundwater of south and southwest of Sirjan city, Iran", Journal of Natural environment hazards, 8, 21, 2019, 111-130. magiran.com/p2024455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال