ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین سرگزی، مجید اونق، حسین بارانی، (1398). بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(21)، 131-148. magiran.com/p2024456
Hossein Sargazi, Majid Ownegh , Hossein Barani, (2019). Investigation and ranking of Managerial Factors of Land Degradation and Desertification in the Sistan plain, Journal of Natural environment hazards, 8(21), 131-148. magiran.com/p2024456
حسین سرگزی، مجید اونق، حسین بارانی، بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(21): 131-148. magiran.com/p2024456
Hossein Sargazi, Majid Ownegh , Hossein Barani, Investigation and ranking of Managerial Factors of Land Degradation and Desertification in the Sistan plain, Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(21): 131-148. magiran.com/p2024456
حسین سرگزی، مجید اونق، حسین بارانی، "بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 21 (1398): 131-148. magiran.com/p2024456
Hossein Sargazi, Majid Ownegh , Hossein Barani, "Investigation and ranking of Managerial Factors of Land Degradation and Desertification in the Sistan plain", Journal of Natural environment hazards 8, no.21 (2019): 131-148. magiran.com/p2024456
حسین سرگزی، مجید اونق، حسین بارانی، (1398). 'بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(21)، صص.131-148. magiran.com/p2024456
Hossein Sargazi, Majid Ownegh , Hossein Barani, (2019). 'Investigation and ranking of Managerial Factors of Land Degradation and Desertification in the Sistan plain', Journal of Natural environment hazards, 8(21), pp.131-148. magiran.com/p2024456
حسین سرگزی؛ مجید اونق؛ حسین بارانی. "بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،21 ، 1398، 131-148. magiran.com/p2024456
Hossein Sargazi; Majid Ownegh ; Hossein Barani. "Investigation and ranking of Managerial Factors of Land Degradation and Desertification in the Sistan plain", Journal of Natural environment hazards, 8, 21, 2019, 131-148. magiran.com/p2024456
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال