ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف خان محمدی، سلمان موحدی راد، (1397). تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در یک بستر سیال، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 37(3)، 119-126. magiran.com/p2024476
Yousef Khanmohammadi, Salman Movahedirad , (2018). Surface Coated Urea with Bio-Degradable Materials Using a Fluidized Bed, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 37(3), 119-126. magiran.com/p2024476
یوسف خان محمدی، سلمان موحدی راد، تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در یک بستر سیال. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1397؛ 37(3): 119-126. magiran.com/p2024476
Yousef Khanmohammadi, Salman Movahedirad , Surface Coated Urea with Bio-Degradable Materials Using a Fluidized Bed, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2018; 37(3): 119-126. magiran.com/p2024476
یوسف خان محمدی، سلمان موحدی راد، "تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در یک بستر سیال"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 37، شماره 3 (1397): 119-126. magiran.com/p2024476
Yousef Khanmohammadi, Salman Movahedirad , "Surface Coated Urea with Bio-Degradable Materials Using a Fluidized Bed", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 37, no.3 (2018): 119-126. magiran.com/p2024476
یوسف خان محمدی، سلمان موحدی راد، (1397). 'تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در یک بستر سیال'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 37(3)، صص.119-126. magiran.com/p2024476
Yousef Khanmohammadi, Salman Movahedirad , (2018). 'Surface Coated Urea with Bio-Degradable Materials Using a Fluidized Bed', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 37(3), pp.119-126. magiran.com/p2024476
یوسف خان محمدی؛ سلمان موحدی راد. "تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در یک بستر سیال". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 37 ،3 ، 1397، 119-126. magiran.com/p2024476
Yousef Khanmohammadi; Salman Movahedirad . "Surface Coated Urea with Bio-Degradable Materials Using a Fluidized Bed", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 37, 3, 2018, 119-126. magiran.com/p2024476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال