ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر خارستانی، سید علی موسوی، محمود کفاش میرزا رحیمی، سعید محجوب مقدس، (1398). تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیر تیموشینکو کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(11)، 2689-2696. magiran.com/p2024544
A.A. Kharestani, S.A. Mousavi, M. Kaffash Mirzarahimi, S. Mahjoub Moghadas, (2019). Dynamic and Vibration Analysis of Composite Timoshenko Beam with Piezoelectric Layers, Modares Mechanical Engineering, 19(11), 2689-2696. magiran.com/p2024544
علی اصغر خارستانی، سید علی موسوی، محمود کفاش میرزا رحیمی، سعید محجوب مقدس، تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیر تیموشینکو کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 19(11): 2689-2696. magiran.com/p2024544
A.A. Kharestani, S.A. Mousavi, M. Kaffash Mirzarahimi, S. Mahjoub Moghadas, Dynamic and Vibration Analysis of Composite Timoshenko Beam with Piezoelectric Layers, Modares Mechanical Engineering, 2019; 19(11): 2689-2696. magiran.com/p2024544
علی اصغر خارستانی، سید علی موسوی، محمود کفاش میرزا رحیمی، سعید محجوب مقدس، "تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیر تیموشینکو کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 19، شماره 11 (1398): 2689-2696. magiran.com/p2024544
A.A. Kharestani, S.A. Mousavi, M. Kaffash Mirzarahimi, S. Mahjoub Moghadas, "Dynamic and Vibration Analysis of Composite Timoshenko Beam with Piezoelectric Layers", Modares Mechanical Engineering 19, no.11 (2019): 2689-2696. magiran.com/p2024544
علی اصغر خارستانی، سید علی موسوی، محمود کفاش میرزا رحیمی، سعید محجوب مقدس، (1398). 'تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیر تیموشینکو کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(11)، صص.2689-2696. magiran.com/p2024544
A.A. Kharestani, S.A. Mousavi, M. Kaffash Mirzarahimi, S. Mahjoub Moghadas, (2019). 'Dynamic and Vibration Analysis of Composite Timoshenko Beam with Piezoelectric Layers', Modares Mechanical Engineering, 19(11), pp.2689-2696. magiran.com/p2024544
علی اصغر خارستانی؛ سید علی موسوی؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ سعید محجوب مقدس. "تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیر تیموشینکو کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19 ،11 ، 1398، 2689-2696. magiran.com/p2024544
A.A. Kharestani; S.A. Mousavi; M. Kaffash Mirzarahimi; S. Mahjoub Moghadas. "Dynamic and Vibration Analysis of Composite Timoshenko Beam with Piezoelectric Layers", Modares Mechanical Engineering, 19, 11, 2019, 2689-2696. magiran.com/p2024544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال