ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا اسلامی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، (1398). تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(166)، 35-48. magiran.com/p2024607
Leila Eslami, Behroz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, (2019). Analysis of Economic Factors Affecting the Developments in Livelihood-based Housing in Rural Areas (Case study: Mojezat County, Zanjan Township), Housing And Rural Environment, 38(166), 35-48. magiran.com/p2024607
لیلا اسلامی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 38(166): 35-48. magiran.com/p2024607
Leila Eslami, Behroz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, Analysis of Economic Factors Affecting the Developments in Livelihood-based Housing in Rural Areas (Case study: Mojezat County, Zanjan Township), Housing And Rural Environment, 2019; 38(166): 35-48. magiran.com/p2024607
لیلا اسلامی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، "تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 38، شماره 166 (1398): 35-48. magiran.com/p2024607
Leila Eslami, Behroz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, "Analysis of Economic Factors Affecting the Developments in Livelihood-based Housing in Rural Areas (Case study: Mojezat County, Zanjan Township)", Housing And Rural Environment 38, no.166 (2019): 35-48. magiran.com/p2024607
لیلا اسلامی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، (1398). 'تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(166)، صص.35-48. magiran.com/p2024607
Leila Eslami, Behroz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, (2019). 'Analysis of Economic Factors Affecting the Developments in Livelihood-based Housing in Rural Areas (Case study: Mojezat County, Zanjan Township)', Housing And Rural Environment, 38(166), pp.35-48. magiran.com/p2024607
لیلا اسلامی؛ بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی. "تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38 ،166 ، 1398، 35-48. magiran.com/p2024607
Leila Eslami; Behroz Mohammadi Yeganeh; Mehdi Cheraghi. "Analysis of Economic Factors Affecting the Developments in Livelihood-based Housing in Rural Areas (Case study: Mojezat County, Zanjan Township)", Housing And Rural Environment, 38, 166, 2019, 35-48. magiran.com/p2024607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال