ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، مهسا تقی زاده هیر، (1398). سنجش حس مکان در روستای جابجا شده پس از سانحه (مطالعه موردی : روستای کنزق ، استان اردبیل)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(166)، 49-62. magiran.com/p2024608
Tohid Hatami Khanghahi, Vahid Vaziri, Mahsa Taghizadeh Hir, (2019). Measure the Sense of Place in a Displaced Village after Disaster (Case Study: Kanzag Village in Ardabil), Housing And Rural Environment, 38(166), 49-62. magiran.com/p2024608
توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، مهسا تقی زاده هیر، سنجش حس مکان در روستای جابجا شده پس از سانحه (مطالعه موردی : روستای کنزق ، استان اردبیل). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 38(166): 49-62. magiran.com/p2024608
Tohid Hatami Khanghahi, Vahid Vaziri, Mahsa Taghizadeh Hir, Measure the Sense of Place in a Displaced Village after Disaster (Case Study: Kanzag Village in Ardabil), Housing And Rural Environment, 2019; 38(166): 49-62. magiran.com/p2024608
توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، مهسا تقی زاده هیر، "سنجش حس مکان در روستای جابجا شده پس از سانحه (مطالعه موردی : روستای کنزق ، استان اردبیل)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 38، شماره 166 (1398): 49-62. magiran.com/p2024608
Tohid Hatami Khanghahi, Vahid Vaziri, Mahsa Taghizadeh Hir, "Measure the Sense of Place in a Displaced Village after Disaster (Case Study: Kanzag Village in Ardabil)", Housing And Rural Environment 38, no.166 (2019): 49-62. magiran.com/p2024608
توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، مهسا تقی زاده هیر، (1398). 'سنجش حس مکان در روستای جابجا شده پس از سانحه (مطالعه موردی : روستای کنزق ، استان اردبیل)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(166)، صص.49-62. magiran.com/p2024608
Tohid Hatami Khanghahi, Vahid Vaziri, Mahsa Taghizadeh Hir, (2019). 'Measure the Sense of Place in a Displaced Village after Disaster (Case Study: Kanzag Village in Ardabil)', Housing And Rural Environment, 38(166), pp.49-62. magiran.com/p2024608
توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری؛ مهسا تقی زاده هیر. "سنجش حس مکان در روستای جابجا شده پس از سانحه (مطالعه موردی : روستای کنزق ، استان اردبیل)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38 ،166 ، 1398، 49-62. magiran.com/p2024608
Tohid Hatami Khanghahi; Vahid Vaziri; Mahsa Taghizadeh Hir. "Measure the Sense of Place in a Displaced Village after Disaster (Case Study: Kanzag Village in Ardabil)", Housing And Rural Environment, 38, 166, 2019, 49-62. magiran.com/p2024608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال