ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیس مقصودلو، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی های رفتاری کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 9(33)، 23-43. magiran.com/p2024649
Mahdis Maghsudloo, Vahid Nejati , Jalil Fathabadi, (2019). Effectiveness of ARAM cognitive rehabilitation package on improvement of executive function based on behavioral rating in preschool children with ADHD symptoms, Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 9(33), 23-43. magiran.com/p2024649
مهدیس مقصودلو، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی های رفتاری کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 1398؛ 9(33): 23-43. magiran.com/p2024649
Mahdis Maghsudloo, Vahid Nejati , Jalil Fathabadi, Effectiveness of ARAM cognitive rehabilitation package on improvement of executive function based on behavioral rating in preschool children with ADHD symptoms, Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 2019; 9(33): 23-43. magiran.com/p2024649
مهدیس مقصودلو، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، "اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی های رفتاری کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه"، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 9، شماره 33 (1398): 23-43. magiran.com/p2024649
Mahdis Maghsudloo, Vahid Nejati , Jalil Fathabadi, "Effectiveness of ARAM cognitive rehabilitation package on improvement of executive function based on behavioral rating in preschool children with ADHD symptoms", Quarterly Psychology of Exceptional Individuals 9, no.33 (2019): 23-43. magiran.com/p2024649
مهدیس مقصودلو، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). 'اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی های رفتاری کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه'، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 9(33)، صص.23-43. magiran.com/p2024649
Mahdis Maghsudloo, Vahid Nejati , Jalil Fathabadi, (2019). 'Effectiveness of ARAM cognitive rehabilitation package on improvement of executive function based on behavioral rating in preschool children with ADHD symptoms', Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 9(33), pp.23-43. magiran.com/p2024649
مهدیس مقصودلو؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی. "اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی های رفتاری کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه". فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 9 ،33 ، 1398، 23-43. magiran.com/p2024649
Mahdis Maghsudloo; Vahid Nejati ; Jalil Fathabadi. "Effectiveness of ARAM cognitive rehabilitation package on improvement of executive function based on behavioral rating in preschool children with ADHD symptoms", Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 9, 33, 2019, 23-43. magiran.com/p2024649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال