ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین تیره، محمدتقی شاکری، صادق رسولی نژاد، راضیه یوسفی، حبیب الله اسماعیلی، (1398). مقایسه کارایی روش های داده کاوی در پیش بینی ابتلا به بیماری دیابت نوع 2، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(5)، 301-307. magiran.com/p2024739
Hossein Tireh, Mohammad Taghi Shakeri, Sadegh Rasoulinezhad, Habibollah Esmaily, Razieh Yousefi, (2019). Comparison of the efficiency of data mining methods in predicting type 2 diabetes, Tehran University Medical Journal, 77(5), 301-307. magiran.com/p2024739
حسین تیره، محمدتقی شاکری، صادق رسولی نژاد، راضیه یوسفی، حبیب الله اسماعیلی، مقایسه کارایی روش های داده کاوی در پیش بینی ابتلا به بیماری دیابت نوع 2. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(5): 301-307. magiran.com/p2024739
Hossein Tireh, Mohammad Taghi Shakeri, Sadegh Rasoulinezhad, Habibollah Esmaily, Razieh Yousefi, Comparison of the efficiency of data mining methods in predicting type 2 diabetes, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(5): 301-307. magiran.com/p2024739
حسین تیره، محمدتقی شاکری، صادق رسولی نژاد، راضیه یوسفی، حبیب الله اسماعیلی، "مقایسه کارایی روش های داده کاوی در پیش بینی ابتلا به بیماری دیابت نوع 2"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 5 (1398): 301-307. magiran.com/p2024739
Hossein Tireh, Mohammad Taghi Shakeri, Sadegh Rasoulinezhad, Habibollah Esmaily, Razieh Yousefi, "Comparison of the efficiency of data mining methods in predicting type 2 diabetes", Tehran University Medical Journal 77, no.5 (2019): 301-307. magiran.com/p2024739
حسین تیره، محمدتقی شاکری، صادق رسولی نژاد، راضیه یوسفی، حبیب الله اسماعیلی، (1398). 'مقایسه کارایی روش های داده کاوی در پیش بینی ابتلا به بیماری دیابت نوع 2'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(5)، صص.301-307. magiran.com/p2024739
Hossein Tireh, Mohammad Taghi Shakeri, Sadegh Rasoulinezhad, Habibollah Esmaily, Razieh Yousefi, (2019). 'Comparison of the efficiency of data mining methods in predicting type 2 diabetes', Tehran University Medical Journal, 77(5), pp.301-307. magiran.com/p2024739
حسین تیره؛ محمدتقی شاکری؛ صادق رسولی نژاد؛ راضیه یوسفی؛ حبیب الله اسماعیلی. "مقایسه کارایی روش های داده کاوی در پیش بینی ابتلا به بیماری دیابت نوع 2". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،5 ، 1398، 301-307. magiran.com/p2024739
Hossein Tireh; Mohammad Taghi Shakeri; Sadegh Rasoulinezhad; Habibollah Esmaily; Razieh Yousefi. "Comparison of the efficiency of data mining methods in predicting type 2 diabetes", Tehran University Medical Journal, 77, 5, 2019, 301-307. magiran.com/p2024739
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال