ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه تولایی، شقایق فروزان، محمدحسین نصر، (1398). مقایسه مارکرهای آپوپتوزی و کمبود پروتامین در اسپرم افراد نابارور دچار واریکوسل با افراد بارور، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(4)، 64-72. magiran.com/p2024778
Shaghayegh Foroozan, Marziyeh Tavalaee, Mohammad Hossein Nasr, (2019). Comparison of apoptotic markers and protamine deficiency in sperm of infertile individuals with varicocele and fertile men, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(4), 64-72. magiran.com/p2024778
مرضیه تولایی، شقایق فروزان، محمدحسین نصر، مقایسه مارکرهای آپوپتوزی و کمبود پروتامین در اسپرم افراد نابارور دچار واریکوسل با افراد بارور. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(4): 64-72. magiran.com/p2024778
Shaghayegh Foroozan, Marziyeh Tavalaee, Mohammad Hossein Nasr, Comparison of apoptotic markers and protamine deficiency in sperm of infertile individuals with varicocele and fertile men, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2019; 41(4): 64-72. magiran.com/p2024778
مرضیه تولایی، شقایق فروزان، محمدحسین نصر، "مقایسه مارکرهای آپوپتوزی و کمبود پروتامین در اسپرم افراد نابارور دچار واریکوسل با افراد بارور"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 4 (1398): 64-72. magiran.com/p2024778
Shaghayegh Foroozan, Marziyeh Tavalaee, Mohammad Hossein Nasr, "Comparison of apoptotic markers and protamine deficiency in sperm of infertile individuals with varicocele and fertile men", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.4 (2019): 64-72. magiran.com/p2024778
مرضیه تولایی، شقایق فروزان، محمدحسین نصر، (1398). 'مقایسه مارکرهای آپوپتوزی و کمبود پروتامین در اسپرم افراد نابارور دچار واریکوسل با افراد بارور'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(4)، صص.64-72. magiran.com/p2024778
Shaghayegh Foroozan, Marziyeh Tavalaee, Mohammad Hossein Nasr, (2019). 'Comparison of apoptotic markers and protamine deficiency in sperm of infertile individuals with varicocele and fertile men', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(4), pp.64-72. magiran.com/p2024778
مرضیه تولایی؛ شقایق فروزان؛ محمدحسین نصر. "مقایسه مارکرهای آپوپتوزی و کمبود پروتامین در اسپرم افراد نابارور دچار واریکوسل با افراد بارور". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،4 ، 1398، 64-72. magiran.com/p2024778
Shaghayegh Foroozan; Marziyeh Tavalaee; Mohammad Hossein Nasr. "Comparison of apoptotic markers and protamine deficiency in sperm of infertile individuals with varicocele and fertile men", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 4, 2019, 64-72. magiran.com/p2024778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال