به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل نرمانی، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، حسن ماستری فراهانی، (1398). کنترل زیستی بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم با استفاده از استرین های تجاری و محلی تریکودرما، جداسازی شده از ریزوسفر گیاه گندم، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 8(2)، 1-20. magiran.com/p2024865
Abolfazal Narmani , Mehdi Arzanlo, Asadollah Babaei Ahri, Hasaan Masteri Farahani, (2019). Biological Control of Wheat Fusarium Head Blight Using Antagonistic Strains of Commercial and Local Trichoderma, Isolated from Wheat Plant Rhizosphere, Journal of Applied Research in Plant Protection, 8(2), 1-20. magiran.com/p2024865
ابوالفضل نرمانی، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، حسن ماستری فراهانی، کنترل زیستی بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم با استفاده از استرین های تجاری و محلی تریکودرما، جداسازی شده از ریزوسفر گیاه گندم. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1398؛ 8(2): 1-20. magiran.com/p2024865
Abolfazal Narmani , Mehdi Arzanlo, Asadollah Babaei Ahri, Hasaan Masteri Farahani, Biological Control of Wheat Fusarium Head Blight Using Antagonistic Strains of Commercial and Local Trichoderma, Isolated from Wheat Plant Rhizosphere, Journal of Applied Research in Plant Protection, 2019; 8(2): 1-20. magiran.com/p2024865
ابوالفضل نرمانی، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، حسن ماستری فراهانی، "کنترل زیستی بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم با استفاده از استرین های تجاری و محلی تریکودرما، جداسازی شده از ریزوسفر گیاه گندم"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 8، شماره 2 (1398): 1-20. magiran.com/p2024865
Abolfazal Narmani , Mehdi Arzanlo, Asadollah Babaei Ahri, Hasaan Masteri Farahani, "Biological Control of Wheat Fusarium Head Blight Using Antagonistic Strains of Commercial and Local Trichoderma, Isolated from Wheat Plant Rhizosphere", Journal of Applied Research in Plant Protection 8, no.2 (2019): 1-20. magiran.com/p2024865
ابوالفضل نرمانی، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، حسن ماستری فراهانی، (1398). 'کنترل زیستی بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم با استفاده از استرین های تجاری و محلی تریکودرما، جداسازی شده از ریزوسفر گیاه گندم'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 8(2)، صص.1-20. magiran.com/p2024865
Abolfazal Narmani , Mehdi Arzanlo, Asadollah Babaei Ahri, Hasaan Masteri Farahani, (2019). 'Biological Control of Wheat Fusarium Head Blight Using Antagonistic Strains of Commercial and Local Trichoderma, Isolated from Wheat Plant Rhizosphere', Journal of Applied Research in Plant Protection, 8(2), pp.1-20. magiran.com/p2024865
ابوالفضل نرمانی؛ مهدی ارزنلو؛ اسدالله بابای اهری؛ حسن ماستری فراهانی. "کنترل زیستی بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم با استفاده از استرین های تجاری و محلی تریکودرما، جداسازی شده از ریزوسفر گیاه گندم". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 8 ،2 ، 1398، 1-20. magiran.com/p2024865
Abolfazal Narmani ; Mehdi Arzanlo; Asadollah Babaei Ahri; Hasaan Masteri Farahani. "Biological Control of Wheat Fusarium Head Blight Using Antagonistic Strains of Commercial and Local Trichoderma, Isolated from Wheat Plant Rhizosphere", Journal of Applied Research in Plant Protection, 8, 2, 2019, 1-20. magiran.com/p2024865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال