ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید حسینی، مجتبی کشاورز، محمود وصال، (1398). ارتباط بین کاهش ترشح پروتئین S100B توسط آروندیک اسید و مهار سمیت سلول های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در یک کشت سلول های آستروسیتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(2)، 1399-1407. magiran.com/p2025086
Mahshid Hosseini, Mojtaba Keshavarz, Mahmood Vessal, (2019). The Contribution of S100B Suppression by Arundic Acid to the Inhibition of the Glio-Toxicity Induced by Beta-Amyloid in an Astrocytes Culture, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(2), 1399-1407. magiran.com/p2025086
مهشید حسینی، مجتبی کشاورز، محمود وصال، ارتباط بین کاهش ترشح پروتئین S100B توسط آروندیک اسید و مهار سمیت سلول های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در یک کشت سلول های آستروسیتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(2): 1399-1407. magiran.com/p2025086
Mahshid Hosseini, Mojtaba Keshavarz, Mahmood Vessal, The Contribution of S100B Suppression by Arundic Acid to the Inhibition of the Glio-Toxicity Induced by Beta-Amyloid in an Astrocytes Culture, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(2): 1399-1407. magiran.com/p2025086
مهشید حسینی، مجتبی کشاورز، محمود وصال، "ارتباط بین کاهش ترشح پروتئین S100B توسط آروندیک اسید و مهار سمیت سلول های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در یک کشت سلول های آستروسیتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 2 (1398): 1399-1407. magiran.com/p2025086
Mahshid Hosseini, Mojtaba Keshavarz, Mahmood Vessal, "The Contribution of S100B Suppression by Arundic Acid to the Inhibition of the Glio-Toxicity Induced by Beta-Amyloid in an Astrocytes Culture", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.2 (2019): 1399-1407. magiran.com/p2025086
مهشید حسینی، مجتبی کشاورز، محمود وصال، (1398). 'ارتباط بین کاهش ترشح پروتئین S100B توسط آروندیک اسید و مهار سمیت سلول های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در یک کشت سلول های آستروسیتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(2)، صص.1399-1407. magiran.com/p2025086
Mahshid Hosseini, Mojtaba Keshavarz, Mahmood Vessal, (2019). 'The Contribution of S100B Suppression by Arundic Acid to the Inhibition of the Glio-Toxicity Induced by Beta-Amyloid in an Astrocytes Culture', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(2), pp.1399-1407. magiran.com/p2025086
مهشید حسینی؛ مجتبی کشاورز؛ محمود وصال. "ارتباط بین کاهش ترشح پروتئین S100B توسط آروندیک اسید و مهار سمیت سلول های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در یک کشت سلول های آستروسیتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،2 ، 1398، 1399-1407. magiran.com/p2025086
Mahshid Hosseini; Mojtaba Keshavarz; Mahmood Vessal. "The Contribution of S100B Suppression by Arundic Acid to the Inhibition of the Glio-Toxicity Induced by Beta-Amyloid in an Astrocytes Culture", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 2, 2019, 1399-1407. magiran.com/p2025086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال