ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Nariman Nekokar, Mehdi Pourabdoli , (2019). Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storage Material, International Journal of Engineering, 32(8), 1200-1209. magiran.com/p2025316
Nariman Nekokar, Mehdi Pourabdoli , Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storage Material, International Journal of Engineering, 2019; 32(8): 1200-1209. magiran.com/p2025316
Nariman Nekokar, Mehdi Pourabdoli , "Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storage Material", International Journal of Engineering 32, no.8 (2019): 1200-1209. magiran.com/p2025316
Nariman Nekokar, Mehdi Pourabdoli , (2019). 'Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storage Material', International Journal of Engineering, 32(8), pp.1200-1209. magiran.com/p2025316
Nariman Nekokar; Mehdi Pourabdoli . "Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storage Material", International Journal of Engineering, 32, 8, 2019, 1200-1209. magiran.com/p2025316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال