ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نقوی، (1398). نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 13(2)، 83-105. magiran.com/p2025373
Somayeh Naghavi , (2019). the role of knowledge-based economic in the agriculture growth of selected countries with an emphasis on Iran, Agricultural Economics, 13(2), 83-105. magiran.com/p2025373
سمیه نقوی، نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 1398؛ 13(2): 83-105. magiran.com/p2025373
Somayeh Naghavi , the role of knowledge-based economic in the agriculture growth of selected countries with an emphasis on Iran, Agricultural Economics, 2019; 13(2): 83-105. magiran.com/p2025373
سمیه نقوی، "نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی 13، شماره 2 (1398): 83-105. magiran.com/p2025373
Somayeh Naghavi , "the role of knowledge-based economic in the agriculture growth of selected countries with an emphasis on Iran", Agricultural Economics 13, no.2 (2019): 83-105. magiran.com/p2025373
سمیه نقوی، (1398). 'نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ایران'، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 13(2)، صص.83-105. magiran.com/p2025373
Somayeh Naghavi , (2019). 'the role of knowledge-based economic in the agriculture growth of selected countries with an emphasis on Iran', Agricultural Economics, 13(2), pp.83-105. magiran.com/p2025373
سمیه نقوی. "نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ایران". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 13 ،2 ، 1398، 83-105. magiran.com/p2025373
Somayeh Naghavi . "the role of knowledge-based economic in the agriculture growth of selected countries with an emphasis on Iran", Agricultural Economics, 13, 2, 2019, 83-105. magiran.com/p2025373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال