ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه کاظمی کوهبنانی، سید جمال شیخ ذکریایی، محمد هاشم امامی، رحیم دبیری، (1398). شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان)، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، 23-32. magiran.com/p2025380
Somaye Kazemi Koohbanani, Seyed Jamal Sheikh Zakariai , Mohammad Hashem Emami, Rahim Dabiri, (2019). Mineral chemistry, thermobarometry KoheSiah volcanic complex,using the mineral chemistry of amphibole-biotite (North East Qorveh, Kurdistan ), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), 23-32. magiran.com/p2025380
سمیه کاظمی کوهبنانی، سید جمال شیخ ذکریایی، محمد هاشم امامی، رحیم دبیری، شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان). فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 28(112): 23-32. magiran.com/p2025380
Somaye Kazemi Koohbanani, Seyed Jamal Sheikh Zakariai , Mohammad Hashem Emami, Rahim Dabiri, Mineral chemistry, thermobarometry KoheSiah volcanic complex,using the mineral chemistry of amphibole-biotite (North East Qorveh, Kurdistan ), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(112): 23-32. magiran.com/p2025380
سمیه کاظمی کوهبنانی، سید جمال شیخ ذکریایی، محمد هاشم امامی، رحیم دبیری، "شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان)"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 112 (1398): 23-32. magiran.com/p2025380
Somaye Kazemi Koohbanani, Seyed Jamal Sheikh Zakariai , Mohammad Hashem Emami, Rahim Dabiri, "Mineral chemistry, thermobarometry KoheSiah volcanic complex,using the mineral chemistry of amphibole-biotite (North East Qorveh, Kurdistan )", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.112 (2019): 23-32. magiran.com/p2025380
سمیه کاظمی کوهبنانی، سید جمال شیخ ذکریایی، محمد هاشم امامی، رحیم دبیری، (1398). 'شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان)'، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، صص.23-32. magiran.com/p2025380
Somaye Kazemi Koohbanani, Seyed Jamal Sheikh Zakariai , Mohammad Hashem Emami, Rahim Dabiri, (2019). 'Mineral chemistry, thermobarometry KoheSiah volcanic complex,using the mineral chemistry of amphibole-biotite (North East Qorveh, Kurdistan )', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), pp.23-32. magiran.com/p2025380
سمیه کاظمی کوهبنانی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ محمد هاشم امامی؛ رحیم دبیری. "شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان)". فصلنامه علوم زمین، 28 ،112 ، 1398، 23-32. magiran.com/p2025380
Somaye Kazemi Koohbanani; Seyed Jamal Sheikh Zakariai ; Mohammad Hashem Emami; Rahim Dabiri. "Mineral chemistry, thermobarometry KoheSiah volcanic complex,using the mineral chemistry of amphibole-biotite (North East Qorveh, Kurdistan )", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 112, 2019, 23-32. magiran.com/p2025380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال