ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حیدری، قاسم قربانی، هادی شفائی‎ مقدم، (1398). ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال شرق ایران، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، 59-70. magiran.com/p2025383
M. Heidari, Ghasem Ghorbani , H. Shafaii Moghadam, (2019). Spinel composition as a petrogenetic indicator of the mantle section in the Forumad ophiolite, NW Sabzevar, NE Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), 59-70. magiran.com/p2025383
محمد حیدری، قاسم قربانی، هادی شفائی‎ مقدم، ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال شرق ایران. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 28(112): 59-70. magiran.com/p2025383
M. Heidari, Ghasem Ghorbani , H. Shafaii Moghadam, Spinel composition as a petrogenetic indicator of the mantle section in the Forumad ophiolite, NW Sabzevar, NE Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(112): 59-70. magiran.com/p2025383
محمد حیدری، قاسم قربانی، هادی شفائی‎ مقدم، "ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال شرق ایران"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 112 (1398): 59-70. magiran.com/p2025383
M. Heidari, Ghasem Ghorbani , H. Shafaii Moghadam, "Spinel composition as a petrogenetic indicator of the mantle section in the Forumad ophiolite, NW Sabzevar, NE Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.112 (2019): 59-70. magiran.com/p2025383
محمد حیدری، قاسم قربانی، هادی شفائی‎ مقدم، (1398). 'ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال شرق ایران'، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، صص.59-70. magiran.com/p2025383
M. Heidari, Ghasem Ghorbani , H. Shafaii Moghadam, (2019). 'Spinel composition as a petrogenetic indicator of the mantle section in the Forumad ophiolite, NW Sabzevar, NE Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), pp.59-70. magiran.com/p2025383
محمد حیدری؛ قاسم قربانی؛ هادی شفائی‎ مقدم. "ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال شرق ایران". فصلنامه علوم زمین، 28 ،112 ، 1398، 59-70. magiran.com/p2025383
M. Heidari; Ghasem Ghorbani ; H. Shafaii Moghadam. "Spinel composition as a petrogenetic indicator of the mantle section in the Forumad ophiolite, NW Sabzevar, NE Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 112, 2019, 59-70. magiran.com/p2025383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال