ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود بیرالوند، محمد محجل، محمدرضا قاسمی، (1398). نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، 71-80. magiran.com/p2025384
Masoud Biralvand , Mohammad Mohajjel, Mohammad Reza Ghassemi, (2019). The role of tectonics and magmatism in evolution of Takht-e-Suleiman Travertines, NW Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), 71-80. magiran.com/p2025384
مسعود بیرالوند، محمد محجل، محمدرضا قاسمی، نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 28(112): 71-80. magiran.com/p2025384
Masoud Biralvand , Mohammad Mohajjel, Mohammad Reza Ghassemi, The role of tectonics and magmatism in evolution of Takht-e-Suleiman Travertines, NW Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(112): 71-80. magiran.com/p2025384
مسعود بیرالوند، محمد محجل، محمدرضا قاسمی، "نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 112 (1398): 71-80. magiran.com/p2025384
Masoud Biralvand , Mohammad Mohajjel, Mohammad Reza Ghassemi, "The role of tectonics and magmatism in evolution of Takht-e-Suleiman Travertines, NW Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.112 (2019): 71-80. magiran.com/p2025384
مسعود بیرالوند، محمد محجل، محمدرضا قاسمی، (1398). 'نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران'، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، صص.71-80. magiran.com/p2025384
Masoud Biralvand , Mohammad Mohajjel, Mohammad Reza Ghassemi, (2019). 'The role of tectonics and magmatism in evolution of Takht-e-Suleiman Travertines, NW Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), pp.71-80. magiran.com/p2025384
مسعود بیرالوند؛ محمد محجل؛ محمدرضا قاسمی. "نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، 28 ،112 ، 1398، 71-80. magiran.com/p2025384
Masoud Biralvand ; Mohammad Mohajjel; Mohammad Reza Ghassemi. "The role of tectonics and magmatism in evolution of Takht-e-Suleiman Travertines, NW Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 112, 2019, 71-80. magiran.com/p2025384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال