ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد زال، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، شاو یانگ جیانگ، لئوناید دانیشوسکی، کریس هریس، (1398). بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، 81-90. magiran.com/p2025385
FARHAD ZALL, Zahra Tahmasbi , Ahmad Ahmadi Khalaji, Shao Yang Jing, Leonid Danyushevsky, Chris Harris, (2019). The investigation of O-H-B isotopes of tourmaline in biotite- muscovite granite of Mashhad, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), 81-90. magiran.com/p2025385
فرهاد زال، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، شاو یانگ جیانگ، لئوناید دانیشوسکی، کریس هریس، بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 28(112): 81-90. magiran.com/p2025385
FARHAD ZALL, Zahra Tahmasbi , Ahmad Ahmadi Khalaji, Shao Yang Jing, Leonid Danyushevsky, Chris Harris, The investigation of O-H-B isotopes of tourmaline in biotite- muscovite granite of Mashhad, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(112): 81-90. magiran.com/p2025385
فرهاد زال، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، شاو یانگ جیانگ، لئوناید دانیشوسکی، کریس هریس، "بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 112 (1398): 81-90. magiran.com/p2025385
FARHAD ZALL, Zahra Tahmasbi , Ahmad Ahmadi Khalaji, Shao Yang Jing, Leonid Danyushevsky, Chris Harris, "The investigation of O-H-B isotopes of tourmaline in biotite- muscovite granite of Mashhad", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.112 (2019): 81-90. magiran.com/p2025385
فرهاد زال، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، شاو یانگ جیانگ، لئوناید دانیشوسکی، کریس هریس، (1398). 'بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد'، فصلنامه علوم زمین، 28(112)، صص.81-90. magiran.com/p2025385
FARHAD ZALL, Zahra Tahmasbi , Ahmad Ahmadi Khalaji, Shao Yang Jing, Leonid Danyushevsky, Chris Harris, (2019). 'The investigation of O-H-B isotopes of tourmaline in biotite- muscovite granite of Mashhad', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(112), pp.81-90. magiran.com/p2025385
فرهاد زال؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی؛ شاو یانگ جیانگ؛ لئوناید دانیشوسکی؛ کریس هریس. "بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد". فصلنامه علوم زمین، 28 ،112 ، 1398، 81-90. magiran.com/p2025385
FARHAD ZALL; Zahra Tahmasbi ; Ahmad Ahmadi Khalaji; Shao Yang Jing; Leonid Danyushevsky; Chris Harris. "The investigation of O-H-B isotopes of tourmaline in biotite- muscovite granite of Mashhad", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 112, 2019, 81-90. magiran.com/p2025385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال