ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل سلیمانی، مهران علی پور، هیوا محمودی، (1398). مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 109-125. magiran.com/p2025485
Esmail Soleymani , Mehran Alipour, Hiva Mahmodi, (2019). The Comparison of Recognition Memory and Spatial visualization Based on Peterson mental maze in Students with High and Low Information Processing Speed, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(12), 109-125. magiran.com/p2025485
اسماعیل سلیمانی، مهران علی پور، هیوا محمودی، مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1398؛ 7(12): 109-125. magiran.com/p2025485
Esmail Soleymani , Mehran Alipour, Hiva Mahmodi, The Comparison of Recognition Memory and Spatial visualization Based on Peterson mental maze in Students with High and Low Information Processing Speed, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2019; 7(12): 109-125. magiran.com/p2025485
اسماعیل سلیمانی، مهران علی پور، هیوا محمودی، "مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین"، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 7، شماره 12 (1398): 109-125. magiran.com/p2025485
Esmail Soleymani , Mehran Alipour, Hiva Mahmodi, "The Comparison of Recognition Memory and Spatial visualization Based on Peterson mental maze in Students with High and Low Information Processing Speed", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 7, no.12 (2019): 109-125. magiran.com/p2025485
اسماعیل سلیمانی، مهران علی پور، هیوا محمودی، (1398). 'مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین'، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، صص.109-125. magiran.com/p2025485
Esmail Soleymani , Mehran Alipour, Hiva Mahmodi, (2019). 'The Comparison of Recognition Memory and Spatial visualization Based on Peterson mental maze in Students with High and Low Information Processing Speed', Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(12), pp.109-125. magiran.com/p2025485
اسماعیل سلیمانی؛ مهران علی پور؛ هیوا محمودی. "مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین". نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7 ،12 ، 1398، 109-125. magiran.com/p2025485
Esmail Soleymani ; Mehran Alipour; Hiva Mahmodi. "The Comparison of Recognition Memory and Spatial visualization Based on Peterson mental maze in Students with High and Low Information Processing Speed", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7, 12, 2019, 109-125. magiran.com/p2025485
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال