ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاصفه احمدی کمرپشتی، صغری ابراهیمی قوام آبادی، حمید علیزاده، علی دلاور، نورعلی فرخی، (1398). پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 169-187. magiran.com/p2025488
Asefe Ahmadi Kamarposhti , Soqra Ebrahimi Qavam Abadi, Hamid Alizadeh, Ali Delavar, Noorali Farookhi, (2019). Mathematics Prediction on the Basis of executive Functions in Normal 4th Grade Children, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(12), 169-187. magiran.com/p2025488
عاصفه احمدی کمرپشتی، صغری ابراهیمی قوام آبادی، حمید علیزاده، علی دلاور، نورعلی فرخی، پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1398؛ 7(12): 169-187. magiran.com/p2025488
Asefe Ahmadi Kamarposhti , Soqra Ebrahimi Qavam Abadi, Hamid Alizadeh, Ali Delavar, Noorali Farookhi, Mathematics Prediction on the Basis of executive Functions in Normal 4th Grade Children, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2019; 7(12): 169-187. magiran.com/p2025488
عاصفه احمدی کمرپشتی، صغری ابراهیمی قوام آبادی، حمید علیزاده، علی دلاور، نورعلی فرخی، "پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی"، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 7، شماره 12 (1398): 169-187. magiran.com/p2025488
Asefe Ahmadi Kamarposhti , Soqra Ebrahimi Qavam Abadi, Hamid Alizadeh, Ali Delavar, Noorali Farookhi, "Mathematics Prediction on the Basis of executive Functions in Normal 4th Grade Children", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 7, no.12 (2019): 169-187. magiran.com/p2025488
عاصفه احمدی کمرپشتی، صغری ابراهیمی قوام آبادی، حمید علیزاده، علی دلاور، نورعلی فرخی، (1398). 'پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی'، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، صص.169-187. magiran.com/p2025488
Asefe Ahmadi Kamarposhti , Soqra Ebrahimi Qavam Abadi, Hamid Alizadeh, Ali Delavar, Noorali Farookhi, (2019). 'Mathematics Prediction on the Basis of executive Functions in Normal 4th Grade Children', Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(12), pp.169-187. magiran.com/p2025488
عاصفه احمدی کمرپشتی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ حمید علیزاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی. "پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی". نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7 ،12 ، 1398، 169-187. magiran.com/p2025488
Asefe Ahmadi Kamarposhti ; Soqra Ebrahimi Qavam Abadi; Hamid Alizadeh; Ali Delavar; Noorali Farookhi. "Mathematics Prediction on the Basis of executive Functions in Normal 4th Grade Children", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7, 12, 2019, 169-187. magiran.com/p2025488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال