ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اسرافیلی، رضا به مرام، (1398). بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(2)، 207-221. magiran.com/p2025610
Reza Behmaram, (2019). Inbreeding Investigation and its Effects on Growth Traits of Moghani Sheep Breed Using Pedigree, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(2), 207-221. magiran.com/p2025610
مریم اسرافیلی، رضا به مرام، بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(2): 207-221. magiran.com/p2025610
Reza Behmaram, Inbreeding Investigation and its Effects on Growth Traits of Moghani Sheep Breed Using Pedigree, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(2): 207-221. magiran.com/p2025610
مریم اسرافیلی، رضا به مرام، "بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 2 (1398): 207-221. magiran.com/p2025610
Reza Behmaram, "Inbreeding Investigation and its Effects on Growth Traits of Moghani Sheep Breed Using Pedigree", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.2 (2019): 207-221. magiran.com/p2025610
مریم اسرافیلی، رضا به مرام، (1398). 'بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(2)، صص.207-221. magiran.com/p2025610
Reza Behmaram, (2019). 'Inbreeding Investigation and its Effects on Growth Traits of Moghani Sheep Breed Using Pedigree', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(2), pp.207-221. magiran.com/p2025610
مریم اسرافیلی؛ رضا به مرام. "بررسی هم خونی و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،2 ، 1398، 207-221. magiran.com/p2025610
Reza Behmaram. "Inbreeding Investigation and its Effects on Growth Traits of Moghani Sheep Breed Using Pedigree", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 2, 2019, 207-221. magiran.com/p2025610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال