ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال جلیلیان، نسیم طاهرخانی، (1398). بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس)، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(96)، 23-37. magiran.com/p2025647
Jamal Jaliliyan , Nasim Taherkhani, (2019). A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market), Commercial Surveys, 17(96), 23-37. magiran.com/p2025647
جمال جلیلیان، نسیم طاهرخانی، بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس). دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1398؛ 17(96): 23-37. magiran.com/p2025647
Jamal Jaliliyan , Nasim Taherkhani, A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market), Commercial Surveys, 2019; 17(96): 23-37. magiran.com/p2025647
جمال جلیلیان، نسیم طاهرخانی، "بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس)"، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 17، شماره 96 (1398): 23-37. magiran.com/p2025647
Jamal Jaliliyan , Nasim Taherkhani, "A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market)", Commercial Surveys 17, no.96 (2019): 23-37. magiran.com/p2025647
جمال جلیلیان، نسیم طاهرخانی، (1398). 'بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس)'، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(96)، صص.23-37. magiran.com/p2025647
Jamal Jaliliyan , Nasim Taherkhani, (2019). 'A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market)', Commercial Surveys, 17(96), pp.23-37. magiran.com/p2025647
جمال جلیلیان؛ نسیم طاهرخانی. "بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس)". دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17 ،96 ، 1398، 23-37. magiran.com/p2025647
Jamal Jaliliyan ; Nasim Taherkhani. "A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market)", Commercial Surveys, 17, 96, 2019, 23-37. magiran.com/p2025647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال