ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسام وقفی، پرویز مام صالحی، علی فیاض، سامیران خواجه زاده، (1398). رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکارگیری روش های یادگیری ماشین (NSGA-II,ABC)، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(96)، 38-55. magiran.com/p2025648
Seyed Hesam Vaghfi , Parviz Mamsalhi, Ali Fayaz, Samiran Khajezade, (2019). Management Approach in Analysis of Financial Distress in the Industrial and Mine Industries of Iran By Using Machine Learning Methods (NSGA-II, ABC), Commercial Surveys, 17(96), 38-55. magiran.com/p2025648
سید حسام وقفی، پرویز مام صالحی، علی فیاض، سامیران خواجه زاده، رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکارگیری روش های یادگیری ماشین (NSGA-II,ABC). دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1398؛ 17(96): 38-55. magiran.com/p2025648
Seyed Hesam Vaghfi , Parviz Mamsalhi, Ali Fayaz, Samiran Khajezade, Management Approach in Analysis of Financial Distress in the Industrial and Mine Industries of Iran By Using Machine Learning Methods (NSGA-II, ABC), Commercial Surveys, 2019; 17(96): 38-55. magiran.com/p2025648
سید حسام وقفی، پرویز مام صالحی، علی فیاض، سامیران خواجه زاده، "رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکارگیری روش های یادگیری ماشین (NSGA-II,ABC)"، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 17، شماره 96 (1398): 38-55. magiran.com/p2025648
Seyed Hesam Vaghfi , Parviz Mamsalhi, Ali Fayaz, Samiran Khajezade, "Management Approach in Analysis of Financial Distress in the Industrial and Mine Industries of Iran By Using Machine Learning Methods (NSGA-II, ABC)", Commercial Surveys 17, no.96 (2019): 38-55. magiran.com/p2025648
سید حسام وقفی، پرویز مام صالحی، علی فیاض، سامیران خواجه زاده، (1398). 'رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکارگیری روش های یادگیری ماشین (NSGA-II,ABC)'، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(96)، صص.38-55. magiran.com/p2025648
Seyed Hesam Vaghfi , Parviz Mamsalhi, Ali Fayaz, Samiran Khajezade, (2019). 'Management Approach in Analysis of Financial Distress in the Industrial and Mine Industries of Iran By Using Machine Learning Methods (NSGA-II, ABC)', Commercial Surveys, 17(96), pp.38-55. magiran.com/p2025648
سید حسام وقفی؛ پرویز مام صالحی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده. "رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکارگیری روش های یادگیری ماشین (NSGA-II,ABC)". دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17 ،96 ، 1398، 38-55. magiran.com/p2025648
Seyed Hesam Vaghfi ; Parviz Mamsalhi; Ali Fayaz; Samiran Khajezade. "Management Approach in Analysis of Financial Distress in the Industrial and Mine Industries of Iran By Using Machine Learning Methods (NSGA-II, ABC)", Commercial Surveys, 17, 96, 2019, 38-55. magiran.com/p2025648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال