ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده معصومه میربها، علیرضا کوشکی جهرمی، حرمت اصغری، (1398). بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(96)، 93-104. magiran.com/p2025651
Masoomeh Mirbaha, Alireza Kooshki Jahromi , Hormat Asghari, (2019). Investigating on the Effect of Entrepreneurial Orientation and Capability Based Human Resource Management on Firm Performance with The Mediating Role of Innovation Ambidexterity, Commercial Surveys, 17(96), 93-104. magiran.com/p2025651
سیده معصومه میربها، علیرضا کوشکی جهرمی، حرمت اصغری، بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا. دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1398؛ 17(96): 93-104. magiran.com/p2025651
Masoomeh Mirbaha, Alireza Kooshki Jahromi , Hormat Asghari, Investigating on the Effect of Entrepreneurial Orientation and Capability Based Human Resource Management on Firm Performance with The Mediating Role of Innovation Ambidexterity, Commercial Surveys, 2019; 17(96): 93-104. magiran.com/p2025651
سیده معصومه میربها، علیرضا کوشکی جهرمی، حرمت اصغری، "بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا"، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 17، شماره 96 (1398): 93-104. magiran.com/p2025651
Masoomeh Mirbaha, Alireza Kooshki Jahromi , Hormat Asghari, "Investigating on the Effect of Entrepreneurial Orientation and Capability Based Human Resource Management on Firm Performance with The Mediating Role of Innovation Ambidexterity", Commercial Surveys 17, no.96 (2019): 93-104. magiran.com/p2025651
سیده معصومه میربها، علیرضا کوشکی جهرمی، حرمت اصغری، (1398). 'بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا'، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(96)، صص.93-104. magiran.com/p2025651
Masoomeh Mirbaha, Alireza Kooshki Jahromi , Hormat Asghari, (2019). 'Investigating on the Effect of Entrepreneurial Orientation and Capability Based Human Resource Management on Firm Performance with The Mediating Role of Innovation Ambidexterity', Commercial Surveys, 17(96), pp.93-104. magiran.com/p2025651
سیده معصومه میربها؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ حرمت اصغری. "بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا". دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17 ،96 ، 1398، 93-104. magiran.com/p2025651
Masoomeh Mirbaha; Alireza Kooshki Jahromi ; Hormat Asghari. "Investigating on the Effect of Entrepreneurial Orientation and Capability Based Human Resource Management on Firm Performance with The Mediating Role of Innovation Ambidexterity", Commercial Surveys, 17, 96, 2019, 93-104. magiran.com/p2025651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال