ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه آبسالان، مریم موحدی، ناهید رسولی، (1398). تهیه ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی، فصلنامه شیمی کاربردی، 14(52)، 151-162. magiran.com/p2025713
Fatemeh Absalan, Maryam Movahedi , Nahid Rasouli, (2019). Preparation of Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 as an efficient adsorbent for anionic dye removal from aqueous solution, Journal of Applied Chemistry, 14(52), 151-162. magiran.com/p2025713
فاطمه آبسالان، مریم موحدی، ناهید رسولی، تهیه ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی. فصلنامه شیمی کاربردی، 1398؛ 14(52): 151-162. magiran.com/p2025713
Fatemeh Absalan, Maryam Movahedi , Nahid Rasouli, Preparation of Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 as an efficient adsorbent for anionic dye removal from aqueous solution, Journal of Applied Chemistry, 2019; 14(52): 151-162. magiran.com/p2025713
فاطمه آبسالان، مریم موحدی، ناهید رسولی، "تهیه ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی"، فصلنامه شیمی کاربردی 14، شماره 52 (1398): 151-162. magiran.com/p2025713
Fatemeh Absalan, Maryam Movahedi , Nahid Rasouli, "Preparation of Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 as an efficient adsorbent for anionic dye removal from aqueous solution", Journal of Applied Chemistry 14, no.52 (2019): 151-162. magiran.com/p2025713
فاطمه آبسالان، مریم موحدی، ناهید رسولی، (1398). 'تهیه ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی'، فصلنامه شیمی کاربردی، 14(52)، صص.151-162. magiran.com/p2025713
Fatemeh Absalan, Maryam Movahedi , Nahid Rasouli, (2019). 'Preparation of Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 as an efficient adsorbent for anionic dye removal from aqueous solution', Journal of Applied Chemistry, 14(52), pp.151-162. magiran.com/p2025713
فاطمه آبسالان؛ مریم موحدی؛ ناهید رسولی. "تهیه ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی". فصلنامه شیمی کاربردی، 14 ،52 ، 1398، 151-162. magiran.com/p2025713
Fatemeh Absalan; Maryam Movahedi ; Nahid Rasouli. "Preparation of Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 as an efficient adsorbent for anionic dye removal from aqueous solution", Journal of Applied Chemistry, 14, 52, 2019, 151-162. magiran.com/p2025713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال