ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر اکبری شورگلی، محمد شکری، (1398). مقایسه کارایی سیستم های دوغابی و تثبیت شده در تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محلول های آبی، فصلنامه شیمی کاربردی، 14(52)، 339-354. magiran.com/p2025725
Amir Akbari Shorgoli, Mohammad Shokri , (2019). Comparison of the efficiency of immobilized and suspended systems in photocatalytic degradation of the pirimicarb pesticide by TiO2 nanoparticles in aqueous solutions, Journal of Applied Chemistry, 14(52), 339-354. magiran.com/p2025725
امیر اکبری شورگلی، محمد شکری، مقایسه کارایی سیستم های دوغابی و تثبیت شده در تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محلول های آبی. فصلنامه شیمی کاربردی، 1398؛ 14(52): 339-354. magiran.com/p2025725
Amir Akbari Shorgoli, Mohammad Shokri , Comparison of the efficiency of immobilized and suspended systems in photocatalytic degradation of the pirimicarb pesticide by TiO2 nanoparticles in aqueous solutions, Journal of Applied Chemistry, 2019; 14(52): 339-354. magiran.com/p2025725
امیر اکبری شورگلی، محمد شکری، "مقایسه کارایی سیستم های دوغابی و تثبیت شده در تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محلول های آبی"، فصلنامه شیمی کاربردی 14، شماره 52 (1398): 339-354. magiran.com/p2025725
Amir Akbari Shorgoli, Mohammad Shokri , "Comparison of the efficiency of immobilized and suspended systems in photocatalytic degradation of the pirimicarb pesticide by TiO2 nanoparticles in aqueous solutions", Journal of Applied Chemistry 14, no.52 (2019): 339-354. magiran.com/p2025725
امیر اکبری شورگلی، محمد شکری، (1398). 'مقایسه کارایی سیستم های دوغابی و تثبیت شده در تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محلول های آبی'، فصلنامه شیمی کاربردی، 14(52)، صص.339-354. magiran.com/p2025725
Amir Akbari Shorgoli, Mohammad Shokri , (2019). 'Comparison of the efficiency of immobilized and suspended systems in photocatalytic degradation of the pirimicarb pesticide by TiO2 nanoparticles in aqueous solutions', Journal of Applied Chemistry, 14(52), pp.339-354. magiran.com/p2025725
امیر اکبری شورگلی؛ محمد شکری. "مقایسه کارایی سیستم های دوغابی و تثبیت شده در تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محلول های آبی". فصلنامه شیمی کاربردی، 14 ،52 ، 1398، 339-354. magiran.com/p2025725
Amir Akbari Shorgoli; Mohammad Shokri . "Comparison of the efficiency of immobilized and suspended systems in photocatalytic degradation of the pirimicarb pesticide by TiO2 nanoparticles in aqueous solutions", Journal of Applied Chemistry, 14, 52, 2019, 339-354. magiran.com/p2025725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال