ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تردست، مهدی نیک سرشت، ابوالفضل مشکینی، (1398). تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 6(20)، 105-125. magiran.com/p2025753
Zahra Tardast, Mehdi Niksershet, Abolfazl Meshkini , (2019). Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City, Journal of SHAHR-HA, 6(20), 105-125. magiran.com/p2025753
زهرا تردست، مهدی نیک سرشت، ابوالفضل مشکینی، تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام). نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 1398؛ 6(20): 105-125. magiran.com/p2025753
Zahra Tardast, Mehdi Niksershet, Abolfazl Meshkini , Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City, Journal of SHAHR-HA, 2019; 6(20): 105-125. magiran.com/p2025753
زهرا تردست، مهدی نیک سرشت، ابوالفضل مشکینی، "تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)"، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 6، شماره 20 (1398): 105-125. magiran.com/p2025753
Zahra Tardast, Mehdi Niksershet, Abolfazl Meshkini , "Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City", Journal of SHAHR-HA 6, no.20 (2019): 105-125. magiran.com/p2025753
زهرا تردست، مهدی نیک سرشت، ابوالفضل مشکینی، (1398). 'تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)'، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 6(20)، صص.105-125. magiran.com/p2025753
Zahra Tardast, Mehdi Niksershet, Abolfazl Meshkini , (2019). 'Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City', Journal of SHAHR-HA, 6(20), pp.105-125. magiran.com/p2025753
زهرا تردست؛ مهدی نیک سرشت؛ ابوالفضل مشکینی. "تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)". نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 6 ،20 ، 1398، 105-125. magiran.com/p2025753
Zahra Tardast; Mehdi Niksershet; Abolfazl Meshkini . "Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City", Journal of SHAHR-HA, 6, 20, 2019, 105-125. magiran.com/p2025753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال