ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه باقری پور، اصغر قاسمی، (1398). اصول اخلاقی استفاده از موش بزرگ آزمایشگاهی در پژوهش های علمی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(2)، 8-15. magiran.com/p2025804
Asghar Ghasemi, (2019). Ethical Principles for Using Laboratory Rat in Scientific Researches, Journal of Ethics in Scince and Technology, 14(2), 8-15. magiran.com/p2025804
فاطمه باقری پور، اصغر قاسمی، اصول اخلاقی استفاده از موش بزرگ آزمایشگاهی در پژوهش های علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1398؛ 14(2): 8-15. magiran.com/p2025804
Asghar Ghasemi, Ethical Principles for Using Laboratory Rat in Scientific Researches, Journal of Ethics in Scince and Technology, 2019; 14(2): 8-15. magiran.com/p2025804
فاطمه باقری پور، اصغر قاسمی، "اصول اخلاقی استفاده از موش بزرگ آزمایشگاهی در پژوهش های علمی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 14، شماره 2 (1398): 8-15. magiran.com/p2025804
Asghar Ghasemi, "Ethical Principles for Using Laboratory Rat in Scientific Researches", Journal of Ethics in Scince and Technology 14, no.2 (2019): 8-15. magiran.com/p2025804
فاطمه باقری پور، اصغر قاسمی، (1398). 'اصول اخلاقی استفاده از موش بزرگ آزمایشگاهی در پژوهش های علمی'، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(2)، صص.8-15. magiran.com/p2025804
Asghar Ghasemi, (2019). 'Ethical Principles for Using Laboratory Rat in Scientific Researches', Journal of Ethics in Scince and Technology, 14(2), pp.8-15. magiran.com/p2025804
فاطمه باقری پور؛ اصغر قاسمی. "اصول اخلاقی استفاده از موش بزرگ آزمایشگاهی در پژوهش های علمی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14 ،2 ، 1398، 8-15. magiran.com/p2025804
Asghar Ghasemi. "Ethical Principles for Using Laboratory Rat in Scientific Researches", Journal of Ethics in Scince and Technology, 14, 2, 2019, 8-15. magiran.com/p2025804
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال