ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده علوی، سهیلا سعیدی، (1398). بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین کوب و لویی ماسینیون: روایت حلاج از شعله طور تا مصائب حلاج، مجله جستار های زبانی، 10(4)، 91-111. magiran.com/p2025838
Farideh Alavi, Soheila Saeedi, (2019). Analyzing Paratopy in the Critical Discourse Analysis of Abdol-Hussein Zarrinkoub and Louis Massignon; the Narrative of Hallaj from the Flame of Tour to the Passions of Hallaj, Language Related Research, 10(4), 91-111. magiran.com/p2025838
فریده علوی، سهیلا سعیدی، بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین کوب و لویی ماسینیون: روایت حلاج از شعله طور تا مصائب حلاج. مجله جستار های زبانی، 1398؛ 10(4): 91-111. magiran.com/p2025838
Farideh Alavi, Soheila Saeedi, Analyzing Paratopy in the Critical Discourse Analysis of Abdol-Hussein Zarrinkoub and Louis Massignon; the Narrative of Hallaj from the Flame of Tour to the Passions of Hallaj, Language Related Research, 2019; 10(4): 91-111. magiran.com/p2025838
فریده علوی، سهیلا سعیدی، "بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین کوب و لویی ماسینیون: روایت حلاج از شعله طور تا مصائب حلاج"، مجله جستار های زبانی 10، شماره 4 (1398): 91-111. magiran.com/p2025838
Farideh Alavi, Soheila Saeedi, "Analyzing Paratopy in the Critical Discourse Analysis of Abdol-Hussein Zarrinkoub and Louis Massignon; the Narrative of Hallaj from the Flame of Tour to the Passions of Hallaj", Language Related Research 10, no.4 (2019): 91-111. magiran.com/p2025838
فریده علوی، سهیلا سعیدی، (1398). 'بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین کوب و لویی ماسینیون: روایت حلاج از شعله طور تا مصائب حلاج'، مجله جستار های زبانی، 10(4)، صص.91-111. magiran.com/p2025838
Farideh Alavi, Soheila Saeedi, (2019). 'Analyzing Paratopy in the Critical Discourse Analysis of Abdol-Hussein Zarrinkoub and Louis Massignon; the Narrative of Hallaj from the Flame of Tour to the Passions of Hallaj', Language Related Research, 10(4), pp.91-111. magiran.com/p2025838
فریده علوی؛ سهیلا سعیدی. "بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین کوب و لویی ماسینیون: روایت حلاج از شعله طور تا مصائب حلاج". مجله جستار های زبانی، 10 ،4 ، 1398، 91-111. magiran.com/p2025838
Farideh Alavi; Soheila Saeedi. "Analyzing Paratopy in the Critical Discourse Analysis of Abdol-Hussein Zarrinkoub and Louis Massignon; the Narrative of Hallaj from the Flame of Tour to the Passions of Hallaj", Language Related Research, 10, 4, 2019, 91-111. magiran.com/p2025838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال