ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محیا رفیعی ، (1398). تطبیق منابع معرفت از دیدگاه مولوی و دیوید هیوم، نشریه ادبیات تطبیقی، 11(20)، 57-75. magiran.com/p2025862
Mahya Rafiee , (2019). compare the origin of Epistemology of Rumi and David Hume, Journal of Comparative Literature, 11(20), 57-75. magiran.com/p2025862
محیا رفیعی ، تطبیق منابع معرفت از دیدگاه مولوی و دیوید هیوم. نشریه ادبیات تطبیقی، 1398؛ 11(20): 57-75. magiran.com/p2025862
Mahya Rafiee , compare the origin of Epistemology of Rumi and David Hume, Journal of Comparative Literature, 2019; 11(20): 57-75. magiran.com/p2025862
محیا رفیعی ، "تطبیق منابع معرفت از دیدگاه مولوی و دیوید هیوم"، نشریه ادبیات تطبیقی 11، شماره 20 (1398): 57-75. magiran.com/p2025862
Mahya Rafiee , "compare the origin of Epistemology of Rumi and David Hume", Journal of Comparative Literature 11, no.20 (2019): 57-75. magiran.com/p2025862
محیا رفیعی ، (1398). 'تطبیق منابع معرفت از دیدگاه مولوی و دیوید هیوم'، نشریه ادبیات تطبیقی، 11(20)، صص.57-75. magiran.com/p2025862
Mahya Rafiee , (2019). 'compare the origin of Epistemology of Rumi and David Hume', Journal of Comparative Literature, 11(20), pp.57-75. magiran.com/p2025862
محیا رفیعی . "تطبیق منابع معرفت از دیدگاه مولوی و دیوید هیوم". نشریه ادبیات تطبیقی، 11 ،20 ، 1398، 57-75. magiran.com/p2025862
Mahya Rafiee . "compare the origin of Epistemology of Rumi and David Hume", Journal of Comparative Literature, 11, 20, 2019, 57-75. magiran.com/p2025862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال