ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت الله شریف پور، زهرا سلیمانی، (1398). بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی، نشریه ادبیات تطبیقی، 11(20)، 97-118. magiran.com/p2025864
Enayat Allah Sharifpour , Zahra Solaimani, (2019). A Comparative Study of Social Themes in Nima Yushij's and Ahmad Shoghi's Poetry, Journal of Comparative Literature, 11(20), 97-118. magiran.com/p2025864
عنایت الله شریف پور، زهرا سلیمانی، بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی. نشریه ادبیات تطبیقی، 1398؛ 11(20): 97-118. magiran.com/p2025864
Enayat Allah Sharifpour , Zahra Solaimani, A Comparative Study of Social Themes in Nima Yushij's and Ahmad Shoghi's Poetry, Journal of Comparative Literature, 2019; 11(20): 97-118. magiran.com/p2025864
عنایت الله شریف پور، زهرا سلیمانی، "بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی"، نشریه ادبیات تطبیقی 11، شماره 20 (1398): 97-118. magiran.com/p2025864
Enayat Allah Sharifpour , Zahra Solaimani, "A Comparative Study of Social Themes in Nima Yushij's and Ahmad Shoghi's Poetry", Journal of Comparative Literature 11, no.20 (2019): 97-118. magiran.com/p2025864
عنایت الله شریف پور، زهرا سلیمانی، (1398). 'بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی'، نشریه ادبیات تطبیقی، 11(20)، صص.97-118. magiran.com/p2025864
Enayat Allah Sharifpour , Zahra Solaimani, (2019). 'A Comparative Study of Social Themes in Nima Yushij's and Ahmad Shoghi's Poetry', Journal of Comparative Literature, 11(20), pp.97-118. magiran.com/p2025864
عنایت الله شریف پور؛ زهرا سلیمانی. "بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی". نشریه ادبیات تطبیقی، 11 ،20 ، 1398، 97-118. magiran.com/p2025864
Enayat Allah Sharifpour ; Zahra Solaimani. "A Comparative Study of Social Themes in Nima Yushij's and Ahmad Shoghi's Poetry", Journal of Comparative Literature, 11, 20, 2019, 97-118. magiran.com/p2025864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال