ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی طالبیان، سیده نرجس سیدکاشانی، (1398). بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان، نشریه ادبیات تطبیقی، 11(20)، 145-163. magiran.com/p2025866
Yahya Talebian, S.Narges Seyyed Kashani , (2019). A comparative study of conceptual metaphors of "circle" in the poetry of Rumi and John Donne, Journal of Comparative Literature, 11(20), 145-163. magiran.com/p2025866
یحیی طالبیان، سیده نرجس سیدکاشانی، بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان. نشریه ادبیات تطبیقی، 1398؛ 11(20): 145-163. magiran.com/p2025866
Yahya Talebian, S.Narges Seyyed Kashani , A comparative study of conceptual metaphors of "circle" in the poetry of Rumi and John Donne, Journal of Comparative Literature, 2019; 11(20): 145-163. magiran.com/p2025866
یحیی طالبیان، سیده نرجس سیدکاشانی، "بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان"، نشریه ادبیات تطبیقی 11، شماره 20 (1398): 145-163. magiran.com/p2025866
Yahya Talebian, S.Narges Seyyed Kashani , "A comparative study of conceptual metaphors of "circle" in the poetry of Rumi and John Donne", Journal of Comparative Literature 11, no.20 (2019): 145-163. magiran.com/p2025866
یحیی طالبیان، سیده نرجس سیدکاشانی، (1398). 'بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان'، نشریه ادبیات تطبیقی، 11(20)، صص.145-163. magiran.com/p2025866
Yahya Talebian, S.Narges Seyyed Kashani , (2019). 'A comparative study of conceptual metaphors of "circle" in the poetry of Rumi and John Donne', Journal of Comparative Literature, 11(20), pp.145-163. magiran.com/p2025866
یحیی طالبیان؛ سیده نرجس سیدکاشانی. "بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان". نشریه ادبیات تطبیقی، 11 ،20 ، 1398، 145-163. magiran.com/p2025866
Yahya Talebian; S.Narges Seyyed Kashani . "A comparative study of conceptual metaphors of "circle" in the poetry of Rumi and John Donne", Journal of Comparative Literature, 11, 20, 2019, 145-163. magiran.com/p2025866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال